Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Methods of Financial Support for Women’s Entrepreneurship)

Authors: Teresa Łuczka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Paulina Siemieniak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Keywords: women’s entrepreneurship financing of SMEs business support
Year of publication:2016
Page range:12 (325-336)
Klasyfikacja JEL: G21 G24 G29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main objective of the paper was to determine the significance and extend of use of financial methods of supporting women’s entrepreneurship in Greater Poland. It is shown in the context of global research on funding for women’s businesses. Women-ownes hightly evaluate the usefulness of the financial support, but they dont’use it often. Determining the causes of this phenomenon requires further research. The article highlights the most significant forms of financial support for women’s entrepreneurship.
Download file

Article file

Bibliography

1.Becker-Blease, J.R., Sohl, J.E. (2010). The Effect of Gender Diversity on Angel Group Investment. Pobrano z: onlinelibrary.willey.com (20.08.2015).
2.Bławat, F. (2004). Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brush, C.G., Carter, N.M., Gatewood, E.J., Greene, P.G., Hart, M.M. (2006). Growth-oriented Women Entrepreneurs and Their Businesses: A Global Research Perspective, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
4.Dobrowolski, P. (2011). Jak wspierać rozwój przedsiębiorczości? Badanie mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz rekomendacje ich zmian. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Initium.
5.Kasprzak, R. (2008). Mikroprzedsiębiorstwa kobiet- zarządzanie i rozwój. W: E. Lisowska, R. Kasprzak (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety. Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Lisowska, E., Kasprzak, R. (2008). Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
7.Łuczka, T. (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
8.McGrath Cohoon, J., Wadhwa, V., Mitchell, L. (2010). Are Successful Women Entrepreneurs Different from Men. Pobrano z: ssrn.com/abstract=1604653 (10.09.2015).
9.Poznańska, K. (2007). Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw – koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. W: T. Łuczka (red.) Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
10.Rahman, Md.M. (2009). Credit Worthiness of Women Entrepreneurs in Bangladesh, (04/2009). Pobrano z: ssrn, com. abstract=1424275, (27.07.20015 r.).
11.Robb, A., Coleman, S., Stangler, D. (2014). Source of Economic Hope: Women’s Entrepreneurship, (19.11.2014). Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation.
12.Siemieniak, P. (2014). Metody wspierania przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce (niepublikowana praca doktorska). Poznań: Politechnika Poznańska.
13.Zabierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P., Bratnicki, M. (2012). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.