Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016

Year of publication: 2016

Optional files

miz_nr_3_(44)_2016_0red-spis-wstep.pdf Pobierz
# Title Page range Authors Actions
1.

Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym


(The Areas of Risk Perceived during Online Purchasing)
12 (11-22) Marcin Gąsior More
2.

Korporacja Chiny – strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu


(Corporation China ‒ Strategic and Cultural Factors of the Global Success)
17 (23-39) Mariusz Janik, Grzegorz Gliszczyński More
3.

Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej


(Green Products Marketing ‒ Opportunities of Building a Competitive Advantage)
10 (41-50) Magdalena Kalińska-Kula More
4.

Determinanty jakości badań marketingowych


(Determinants of the Quality of Marketing Research)
12 (51-62) Robert Nowacki More
5.

„Trzy w jednym” ‒ niekorzystne konsekwencje „niedoskonałości” literatury marketingowej jako narzędzia dydaktycznego w rozwijaniu wiedzy i umiejętności


(„Three in One” ‒ Unfavourable Consequences of the „Deficiency” of Marketing Literature as a Didactic Tool in Developing Knowledge and Abilities)
9 (63-71) Dariusz Oczachowski More
6.

The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety

9 (73-81) Marcin Pigłowski More
7.

Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015


(Customer Focus in the Requirements of ISO 9001:2015 Standard)
11 (83-93) Agata Szkiel More
8.

Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia


(Assessment of Customers Knowledge about the Accreditation on the Example of Health Facility)
11 (95-105) Joanna Wierzowiecka, Daniel Orłowski More
9.

Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw


(International Competitiveness in the Context of the Image of the Polish Economy from the Perspective of Small and Medium Enterprises)
8 (107-114) Monika Zajkowska More
10.

Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej


(Theoretical and Methodological Challenges of Lifestyle Research: from Psychographics to Poststructuralist Analysis)
8 (117-124) Michał Cebula More
11.

Wymiary doświadczenia zakupowego a satysfakcja konsumenta


(Dimensions of Shopping Experience and Customer Satisfaction)
9 (125-133) Agnieszka Kacprzak More
12.

Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych – wybrane aspekty


(Changes in Tourist Behavior of Polish Consumers in Terms of Domestic and International Trips – Selected Issues)
12 (135-146) Agata Niemczyk More
13.

Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej


(The Behavior of Elderly People in Process of Buying an Insurance Service)
10 (147-156) Beata Nowotarska-Romaniak, Anna Romaniak More
14.

Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych


(Pro-environmental Behavior of Households)
10 (157-166) Wanda Patrzałek More
15.

Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta


(Determinants of Bread Choice in the Opinion of Students from the Tri-City)
9 (167-175) Piotr Przybyłowski, Kinga Urbańska, Natalia Chomaniuk More
16.

Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)


(Internet as a Divergence Factor in Tourist Behaviors of Poles (on the Basis of Survey Results))
11 (177-187) Renata Seweryn More
17.

Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych


(Pro-Healthcare Attitudes and Behavior of the Generation Z in the Light of the Primary Research)
8 (189-196) Katarzyna Szalonka, Lucyna Witek More
18.

Cechy e-klientów istotną determinantą rozwoju branży RTV/AGD sektora e-commerce


(Features of E-Customers as an Important Determinant of the Development of E-Commerce Sector of Electronics/Appliances)
10 (197-206) Grzegorz Szymański More
19.

Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi


(Selected Aspects of the Marketing Strategy of a Healthy Food Retailer – a Case Study of the Słoneczko Shop in Łódź)
13 (209-221) Paweł Bryła More
20.

Marketing i logistyka na potrzeby wsparcia ekologii w firmie Hans Aa


(Marketing and Logistics for the Purposes of Supporting the Ecology in Hans Aa Ltd)
11 (223-233) Józef Perenc More
21.

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu


(The Company Marketing Strategy vs their Crucial Success Factors)
10 (235-244) Mirosława Pluta-Olearnik, Magdalena Murzyn More
22.

Marketing zewnętrzny przewoźnika kolejowego na rynku przewozów pasażerskich


(External Marketing of the Rail Carrier on the Passenger Market)
11 (245-255) Grażyna Rosa More
23.

Rola marketingu w budowie start-upu


(Role of Marketing in Creating Start-Up)
10 (257-266) Stanisław Skowron, Radosław Skrzetuski More
24.

Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie


(The Price Strategy of the Company PKP Intercity [Polish Railways Intercity] in Comparison with other European Rail Transport Companies)
12 (267-278) Paweł Waniowski More
25.

Innowacje w bankowości komercyjnej – ujęcie marketingowe


(Innovations in Commercial Banking ‒ Marketing Approach)
8 (281-288) Dorota Bednarska-Olejniczak More
26.

Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych


(Using the Model of Quality Gaps in the Quality Management of Restaurant Services)
10 (289-298) Piotr Blicharz More
27.

Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów


(Design Management as a Response to the Development of New Segments of Consumers)
9 (299-307) Katarzyna Caban-Piaskowska More
28.

Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach


(Consumer as a Partner of an Enterprise in Open Innovation)
8 (309-316) Małgorzata Dolińska More
29.

Shadow brands – exploring phenomenon of meaningless brands

10 (317-326) Małgorzata Karpińska-Krakowiak More
30.

Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług


(Sources of Information for Innovation in the Service Sector)
11 (327-337) Urszula Kłosiewicz-Górecka More
31.

Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów


(Differentiation of Co-Branding Supporting Brands in the Various Product Categories)
12 (339-350) Jarosław A. Kowalski More
32.

Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci


(Brand as a Purchase Determinant on Certified Baby Food Market)
10 (351-360) Dominika Kuberska, Karolina Suchta More
33.

Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych


(Innovation on Spices and Spice Products Market)
9 (361-369) Joanna Newerli-Guz More
34.

Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów


(Perception of brands archetypes in opinion of different target groups of customers)
9 (371-379) Łukasz Skowron, Aleksandra Cieślik More
35.

Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne


(Relationship Dimension of Internal Marketing in the Context of Business Environment Changes ‒ Conceptual Approach)
10 (383-392) E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Krystyna Iwińska-Knop More
36.

Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników


(Declarations and Behaviour of Retailers Concerning Improving Qualifications of Employees)
13 (393-405) Piotr Cyrek More
37.

Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X


(The Importance of the Internal Marketing Development in Strengthening the Market Position of an X Company)
10 (407-416) Maria Grzybek, Marta Kawa More
38.

Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych


(Marketing Activity of Medical Tourism Operators on Lower Silesia in the Light of the Quality Research Results)
9 (417-425) Marcin Haberla, Aleksandra Kuźmińska-Haberla More
39.

Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo


(Selected Aspects of Managing Loyalty of Physically Disabled Consumers)
10 (427-436) Magdalena Maciaszczyk More
40.

Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji


(The Modern Manager in the Opinion of the Organization’s Employees)
10 (437-446) Agnieszka Rybowska More