Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 60.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. „Nad Pismo Święte przyczyniać”. Kontekst teologiczny sceny zstąpienia do piekieł w Historyi o chwalebym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
2. Pierwsze opisy podróży Polaków do Ziemi Świętej – wprowadzenie do badań w ujęciu geopoetyki nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
3. Pomiędzy tradycją a nowatorstwem. Rola postaci kobiecych w świecie przedstawionym eposu Torquata Tassa Gofred abo Jeruzalem wyzwolona (w przekładzie Piotra Kochanowskiego) nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
4. De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
5. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
6. Mowy weselne z pamiętnika Michała Obuchowicza – edycja krytyczna nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
7. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji… nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
8. Motywy folklorystyczne w liryce Franciszka Karpińskiego. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
9. Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
10. Wpływ egzemplów barokowych na wyobraźnię twórczą Anny Mostowskiej na przykładzie powieści Zamek Koniecpolskich oraz Matylda i Daniło nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
11. Edycja utworu Opisanie Witowa Aleksandra Minora z sylwy rękopiśmiennej autora nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
12. O przedstawieniach natury w średniowiecznych żywotach świętego Wojciecha nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
13. Zaplecze inwencyjne Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
14. Penelopea Jana Achacego Kmity wobec Listu 1 św. Hieronima ze Strydonu oraz Zuzanny Jana Kochanowskiego nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
15. Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
16. Twórczość Persjusza w Kronice polskiej Mistrza Wincentego nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
17. Pozostałości kultury oralnej w powieściach Zamek Koniecpolskich oraz Matylda i Daniło Anny Mostowskiej nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
18. Opisanie Witowa Aleksandra Minora – o „kodowaniu świata” w literaturze baroku nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
19. Autorzy nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
20. Autorzy nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
21. Autorzy nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
22. Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
23. Życie polityczne państwa Osmanów w Przeważnej legacyi Samuela Twardowskiego nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
24. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek) nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
25. Jan Kochanowski jako wzór do naśladowania – wybrane przykłady recepcji tradycji czarnoleskiej na przełomie oświecenia i romantyzmu nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
26. Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
27. Autorzy nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
28. Śródziemnomorska gościnność w diariuszu Anonima z 1595 roku nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
29. Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
30. Problem cierpienia w Autobiografii mistycznej Anny Marii Marchockiej nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
31. Arnoszt z Pardubic w pamięci lokalnej Kłodzka nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
32. Nazwy własne (antroponimy) w polskich przekładach powiastki filozoficznej Voltaire’a Candide ou l’optimisme nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
33. Edycja krytyczna Miesięcy dwunastu z swoich okoliczności opisania Jana Gawińskiego nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
34. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna Pieśni czwartej poematu nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
35. Autorzy nr 2 (5) 2016 2016 Przejdź
36. Cechy przekazu ustnego w czeskich i polskich średniowiecznych pieśniach hagiograficznych nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
37. Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w Źwierzyńcu Mikołaja Reja nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
38. Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
39. O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
40. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
41. „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity - edycja księgi pierwszej nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
42. Autorzy nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
43. „Energeia” i „enargeia” w Gofredzie abo Jeruzalem wyzwolonej Torquata Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego — wybrane przykłady zastosowania nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
44. Cykl emblematyczny Peristromata regum Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wstępne rozpoznania nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
45. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
46. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
47. Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
48. Autorzy nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
49. Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
50. Miaskowscy o śmierci Wojciecha Gajewskiego. O twórczej relacji między utworami nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
51. Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
52. Utwory maryjne Pieśni sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej a tradycja teologiczna i literacka nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
53. Fakty i opowieść – Helikon polskiego Apollina Jerzego Władysława Judyckiego z okazji zaślubin Władysława IV i Ludwiki Marii (z edycją wybranych wierszy) nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
54. Autorzy nr 1 (8) 2018 2018 Przejdź
55. Epigramat Boleslaus II Audax z cyklu Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza jako tradycja nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
56. „Pamięć, która jest trwalsza od prochów…” – rzecz o Annie Wazównie i mowie Martina Opitza jej poświęconej nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
57. Strategie obrazowania ciała Chrystusa w wybranych barokowych utworach pasyjnych nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
58. О медведескорпионах из русских переводов Метаморфоз Овидия с польского языка начала XVIII века nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
59. Dwie mowy Wojciecha Miaskowskiego wygłoszone na pogrzebie Wojciecha Gajewskiego – edycja krytyczna nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
60. Autorzy nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
Strona