Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Udział i rola banków komercyjnych w realizacji programów rozwoju gospodarczego

Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (353-366)
Klasyfikacja JEL: G20
Słowa kluczowe: programy gospodarcze banki komercyjne
Autorzy: Dariusz Kowalski
Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Abstrakt

Banki z uwagi na narzędzia finansowe jakimi dysponują, pełnia w gospodarce bardzo istotną rolę. W polskiej praktyce jednak dotychczas role banków postrzegano przede wszystkim w odniesieniu do ich działalności komercyjnej. Warto jednak zauważyć, że organy realizujące politykę gospodarczą, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, dostrzegły, iż banki z uwagi na swoją specyfikę, mogą być doskonałymi narzędziami stymulującymi programy gospodarcze. Celem artykułu jest określenie znaczenia banków, jako instytucji czynnie uczestniczących we wdrażaniu programów gospodarczych. Po ustaleniu ich roli we wdrażaniu programów, przeanalizowane zostaną czynniki wpływające na zwiększanie aktywności banków w tym obszarze, a w konsekwencji przeanalizowane zostaną bariery utrudniające dalszy rozwój tej aktywności banków. Podstawowymi korzyściami realizacji programów przez banki komercyjne z punktu widzenia państwa jest duża sieć dystrybucji banków, wiedza pracowników bankowości oraz możliwość wniesienia wkładu własnego banku. Natomiast podstawowymi korzyściami uczestnictwa w tych programach z punktu widzenia banków jest możliwość pozyskania nowych klientów oraz możliwość otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w nich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Brodowska-Szewczuk J., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2009, nr 83.
2.2. Bućko J., Rosmańska E., Sitkowska R., Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Radom 2004.
3.3. Jóźwiak-Mijal M., Luka Macmillana a znaczenie średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, (w:) „Studia i Materiały – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2005, nr. 5.
4.4. Miemiec W., Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, „Finanse Komunalne” 2012, nr 1-2.
5.5. Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa 2007.
6.6. Szczepański M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku – wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r., Warszawa 2011.