Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji
 o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (151-163)
Słowa kluczowe: sprawozdanie zarządu raportowanie o zasobach niematerialnych przydatność decyzyjna informacji sprawozdawczość kapitału intelektualnego
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Tomasz Zygmański
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, tomasz.zygmanski@usz.edu.pl

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza sprawozdań z działalności jednostki, na przykładzie spółek 
z indeksu WIG-20, pod względem zakresu ujawnień informacji o posiadanym kapitale intelektualnym i ich przydatności decyzyjnej. Metodologia badania – Na potrzeby artykułu została wykorzystana metoda studiów literaturowych, analiza aktów prawnych, analiza sprawozdań z działalności jednostki, metoda indukcji oraz wnioskowanie logiczne. Wynik – W artykule wykazano, że spółki giełdowe starają się przekazywać informacje o składnikach kapitału intelektualnego, lecz brak jednolitego wzorca sprawozdania powoduje, że informacje te 
w znacznym stopniu różnią się w poszczególnych jednostkach gospodarczych pod względem zakresu 
i przydatności decyzyjnej. Ponadto trudno jest określić przydatność informacji o kapitale intelektualnym prezentowanych w analizowanych sprawozdaniach z działalności jednostki. Oryginalność/Wartość – Artykuł zawiera aktualny przegląd zakresu ujawnień informacji o kapitale intelektualnym przez współczesne jednostki gospodarcze. Ponadto w artykule wykazano, że fundamentalny atrybut informacji, czyli jej przydatność stoi w sprzeczności z naczelną zasadą rachunkowości – zasadą wiernego i rzetelnego obrazu (ang. true and fair view).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boruszewski J. (2012). Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. Lingua ac Communitas, 22.
2.Edvinsson L. (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning 1997, Vol.
3.Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny, Warszawa: PWN.
4.Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2006). Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym. W: R. Kasiewicz, 
W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 78–114). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce.
6.Nita B. (2014). Sprawozdawczość zarządcza. Analizy I raporty wewnętrzne w controllingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Pobrotyn A. (2012). Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Tom 1.
8.Sveiby K.-E. (1998). Measuring Intangibles and Intellectual Capital - An Emerging First Standard. Pobrano 
z: http://intelegen.com/money/EmergingStandard.html (10.04.2018 r.).
9.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2018 r. poz. 650.
10.Zygmański, T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finansowych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268.