Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska

Autorzy: Iwona Majchrzak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: zasoby naturalne zarządzanie kosztami koszty ochrony środowiska instrumenty rachunkowości
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (231-241)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel - Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentów rachunko-wości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska. Metodologia badań - Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł i krytyki literatury oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik – Rachunkowość dysonuje licznymi instrumentami umożliwiającymi zarządzanie kosztami ochrony środowiska. Mimo, iż powszechnie uznaje się, że dla potrzeb zarządzania kosztami istotne znaczenie mają, przede wszystkim, instrumenty rachunkowości zarządczej, to w wypadku kosztów ochrony środowiska niezbędne jest wykorzystanie również instrumentów rachunkowości finansowej. Do jej narzędzi można zaliczyć głównie tradycyjny rachunek kosztów i odpowiednio dostosowany do jego potrzeb plan kont oraz zasady ujęcia informacji dotyczących kosztów ochrony środowiska w sprawozdawczości finansowej. Informacje z systemu rachunkowości finansowej stanowią podstawę sporządzania budżetów kosztów ochrony środowiska i ujęcia ich w ramach tzw. nowoczesnych odmian rachunku kosztów. Oryginalność/Wartość - Przedstawione w artykule treści stanowią syntetyczny opis instrumentów ra-chunkowości możliwych do wykorzystania dla efektywnego zarządzania kosztami ochrony środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burzym E. (1990). Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000. Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 16, SKwP.
2.Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok – Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
3.Dobija M. (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWN.
4.Jarugowa A. (2000). Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej. W: Jarugowa A., Nowak W.A., szychta A. Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Gdańsk: ODDK.
5.Kuśmierski K.S. (2000). Rachunkowość środowiskowa. Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 (57).
6.Majchrzak I. (2013). Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami ochrony środowiska. W: Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Ruba H. (2001). W kierunku integracji polityki ekologicznej. W: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, praca pod red. S. Czai, ESEŚiZN. Białystok: Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 28.
8.Schaltegger S., Burritt R., Petersen H. (2003). An Introduction to Corporate Environmental Management. Striv-ing for Sustainability.
9.Sobańska I. (1998). Rachunek kosztów celu (Target Costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami. Warsza-wa: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP.
10.Sobańska I. (2003). Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami. W: I. Sobańska (red.) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
11.Sojak S. (2011) Rachunkowość przymiotnikowa. Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), SKwP.
12.Stępień M. (1995). Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania. Warszawa: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 33.
13.Stępień M. (2007). „Rachunkowość dla środowiska” – identyfikacja problemów badawczych. Szczecin: Zeszyty Naukowe Nr 467; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 7.
14.Szadziewska A. (2013). Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego
15.Szczypa P. (2010). Rachunkowość jako źródło informacji o ochronie środowiska. W: Filipiak B., Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H., Niewęgłowski A., Szczypa P. Rachunek kosztów w ochronie środowiska. Warszawa: CeDeWu.
16.Wagner B. (1992). Umweltschutzkosten. Berlin.