Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Budżetowanie w wybranych przedsiębiorstwach - prezentacja wyników badań empirycznych

Autorzy: Magdalena Barańska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: budżet budżetowanie plany rzeczowe plany finansowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (167-184)
Klasyfikacja JEL: M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów studiów niestacjonarnych kierunku „Finanse i rachunkowość” na specjalności „Informatyka w biznesie” prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie miało na celu próbę odpowiedzi na pytanie czy w przedsiębiorstwach branży IT sporządzane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, plany rzeczowe lub stosuje się budżetowanie. Metodologia badania – Aby osiągnąć wyznaczony cel posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu i budżetowania oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród studentów wyznaczonej grupy docelowej. Wynik – W artykule wykazano, iż budżet i procedura budżetowania w wybranej próbie losowej w więk-szości przypadków jest sporządzana, jednak pracownicy tych przedsiębiorstw nie zawsze posiadają wie-dzę o ich celowości a przepływ informacji jest ograniczony. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzone badanie miało za zadanie wykazanie czy w przedsiębiorstwach branży IT są sporządzane budżety, kto jest za nie odpowiedzialny i w jaki sposób kontrolowane są założenia określone w budżecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska M. (2017), Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2017 (88), cz. 1, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Brojak-Trzaskowska M., Lubomska-Kalisz J., Porada-Rochoń M., Surmacz A.O., (2010), Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, Warszawa: CeDeWu.
3.Czubakowska K. (2004), Budżetowanie w controllingu, Gdańsk: ODDK.
4.Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
5.Komorowski J. (2015), Zarys budżetowania przedsiębiorstwa, Warszawa: Oficyna wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
6.Kowalak R. (2013), Budżetowanie w zakładzie gospodarowania odpadami, [w:] Dura A. (red.), Budżetowanie - dziś i jutro, Kraków: Wydawnictwo AGH.
7.Kowalewski M. (2017), Renesans koncepcji budżetowania od zera, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2017 (88), cz. 1, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Nita B., Nowak E. (red.). (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolter Kluwer.
9.Nowak E. (red.). (2002), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, Gdańsk: ODDK.
10.Nowak M. (2007), Psychologiczne aspekty budżetowania, [w:] Nita B., Nowak E. (red.)., Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolter Kluwer.