Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy

Autorzy: Michał Sosnowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Słowa kluczowe: sprawiedliwość podatkowa; podatek polityka fiskalna szara strefa
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: D63 H26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych ze sprawiedliwością podatkową w kontekście rozwoju szarej strefy gospodarczej. W tym celu dokonano próby zdefiniowania sprawiedliwości opodatkowania i określenia determinant szarej strefy. Metodologia badania – Przeprowadzono krytyczną analizę literatury w zakresie zdefiniowania pojęcia sprawiedliwości, sprawiedliwego opodatkowania i gospodarki nieformalnej. Wynik – W konkluzji stwierdzono, że brak sprawiedliwego opodatkowania jest istotną determinantą przechodzenia podatników do nieformalnej gospodarki i uchylania się od podatków jako rekompensaty swoistej niesprawiedliwości podatków. Oryginalność/wartość – W artykule stwierdzono, że tylko przestrzeganie zasady sprawiedliwego opodatkowania, zamiast wysokich kar i częstych kontroli jest trwałym sposobem zmniejszania szarej strefy oraz wzrostu efektywności systemu podatkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andel N., Haller H. (1980). Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen: J.C.B. Mohr.
2.Arystoteles (1996)., Etyka nikomachejska [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa: PWN.
3.Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków: ZNAK.
4.Feld L.P., Frey B.S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Con-tract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. Law and Policy, No. 29/1.
5.Feld L.P., Schneider F. (2010). Survey on the shadow economy and undeclared earnings in OECD coun-tries, German Economic Review, No. 11/2.
6.Feld L.P., Schneider F. (2016). Reply to Gebhard Kirchgässner, German Economic Review, No. 18/1.
7.Głuchowski J. (1999), Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne a możliwości aplikacyjne [w:] J. Mujżel, S. Owsiak i E. Mączyńska (red.), System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Warszawa.
8.Gomułowicz A. (2001), Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa: ABC.
9.Grimm K. (1992). Socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech. Koncepcja – rozwój – problematyka, War-szawa: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce.
10.Gwiazdowski R. (2001), Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.
11.Harasimowicz J. (1988), Finanse i prawo finansowe, Warszawa: PWE.
12.Hassan M., Schneider F. (2016). Modelling Egyptian Shadow Economy: A MIMIC Model and the Currency Demand Approach, Journal of Economics and Political Economy, No. 3/3.
13.Jaśkiewicz Z. (1964). Przerzucalność podatków w polskim systemie podatkowym, [w:] Studia podatkowe i budżetowe, Toruń.
14.Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A. (1997). The unofficial economy in transition, Washington: Brookings Papers on Economic Activity.
15.Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobatón P. (1998), Regulatory discretion and the unofficial economy, The American Economic Review, No. 88/2.
16.Mastalski R (2001). Prawo podatkowe, Warszawa: C.H. Beck.
17.Nowak-Far A. (2011). Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa: C.H. Beck.
18.Owsiak J. (2001). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
19.Pedersen S. (2003). The Shadow Economy in Germany, Great Britain and Scandinavia: A Measurement Based on Questionnaire Service, Study No. 10, Copenhagen: The Rockwoll Foundation Research Unit.
20.Perelman Ch. (1959), O sprawiedliwości, Warszawa: PWN.
21.Poszwa M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
22.Rawls J. (1994). Teoria sprawiedliwości, Warszawa: PWN.
23.Schneider F. (2005), Shadow economies around the world: what do we really know?, European Journal of Political Economy, No. 21(4).
24.Stankiewicz W. (2012) , Ekonomika instytucjonal-na, Warszawa, (http://www.pwsbia.edu.pl/pliki/waclaw_stankiewicz_ekonomika_instytucjonalna_iii.pdf).
25.Stiglitz J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
26.Szumlakowski R. (2013). Zasada sprawiedliwości podatkowej. Wrocław: Acta Erasmiana t. 5, Varia, Wy-dział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
27.Teobaldelli D. (2011). Federalism and the Shadow Economy, Public Choice, No. 146/3.
28.Thomas JJ. (1992). Informal Economic Activity, London: LSE, Handbooks in Economics, Harvester Wheatsheaf.
29.Wilkinson M. (1992). Taxation, London.
30.Williams C.C., Schneider F. (2016), Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence in Formal Work and Labor, Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing Company