Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań.

Autorzy: PIOTR KASPRZAK
KATEDRA ANALIZY EKONOMICZNEJ I FINANSÓW, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Słowa kluczowe: ulga podatkowa sektor MŚP system podatkowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (57-66)
Klasyfikacja JEL: H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w okresie styczeń – kwiecień 2018 roku. Badanie dotyczące stymulacyjnej roli podatku dochodowego realizowanej przez system ulg i zwolnień przeprowadzono w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa pomorskiego. Próba badawcza wyniosła 93 podmioty. Metodyka obejmuje empiryczne badania o charakterze jakościowym zrealizowane za pośrednictwem kwestionariusza skierowanego do sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł uzupełniono o przeprowadzone studia literaturowe. Obszarem badawczym była przede wszystkim instytucja ulgi podatkowej realizowana za pośrednictwem podatku dochodowego. Celem badania było poznanie zdefiniowanie, przedstawienie i określenie stymulacyjnej roli podatku dochodowego realizowanej za pośrednictwem ulg i zwolnień podatkowych w polskim systemie podatkowym w stosunku do przedsiębiorstw sektora MŚP. Ponadto autor za cel dodatkowy postawił sobie wskazanie możliwości, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa sektora MŚP w zakresie mechanizmów ulg i zwolnień oraz określenie świadomości polskich przedsiębiorstw sektora mikro i małych firm w zakresie możliwości korzystania z ulg i preferencji podatkowych, a także zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania mechanizmów ulg i zwolnień podatkowych Przeprowadzone przez autora badania miały charakter pilotażowy, a ich wyniki stanowić mogą bazę do dalszych, bardziej pogłębionych analiz.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń, 2008
2.Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWN, Warszawa, 2011
3.Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
4.Kasprzak P., Działania fiskalne jako stymulacyjny element finansowania działań badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach w kontekście polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie/ red. Marian Stefański Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017
5.Kasprzak P., Wyrzykowski W., Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. -Vol. 4., nr 1, 2016
6.Klonowska A., Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017
7.Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001
8.Mastalski R., Prawo podatkowe, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2016
9.Nykiel W., Ulgi z zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, w Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin, 2003
10.Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010
11.Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 86, 2008
12.Wojtowicz W., Prawa podatkowe. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2000
13.Wyrzykowski W., Podatki w Polsce. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Bookmarket, Gdańsk 2008
14.Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, nr 5, 2014
15.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Dostęp [online: https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf]