Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej

Autorzy: PAULINA DĘBNIAK
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII
Słowa kluczowe: podatek optymalizacja podatkowa sektor MSP
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (5-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – określenie postaw mikro i małych przedsiębiorstw wobec optymalizacji podatkowej. Metodologia badania –badania ankietowe przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku wśród mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany przez autorkę niniejszego artykułu, pełniący rolę instrumentu pomiaru. Wynik – otrzymane wyniki pozwoliły na określenie świadomości polskich mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji podatkowej, określenie stopnia wykorzystania instrumentów optymalizacji podatkowej przez mikro i małe przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowanie przesłanek i barier stosowania optymalizacji podatkowej w badanych podmiotach. Oryginalność/Wartość – Literatura, dotycząca optymalizacji podatkowej jest niezwykle bogata, jednak temat nie został dotychczas wystarczająco rozwinięty, zwłaszcza w kontekście wykorzystania optymalizacji podatkowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. O nowatorskim charakterze podjętych badań świadczy fakt, iż do tej pory nie podjęto się zbadania mikroekonomicznych podstaw behawioralnych mi-kro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brodzka A. (2013) Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korpo-racji? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013 (nr 30), s. 365-375.
2.Dębniak P. (2016). Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego. „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 5(83). Szczecin: Wydaw-nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 87-95.
3.Dębniak P. (2017). Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Łódź-Warszawa 2016. ISSN 1733-2486 tom XVIII., zeszyt 9 cz. 2, s.283-294.
4.Dębniak, P. (2017). Obniżenie ciężaru podatkowego przedsiębiorcy w świetle polskich przepisów prawa [w:] Bielecki L., Mojak J. Żywicka A.(red.) Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego. Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Eko-nomii i Innowacji w Lublinie. Lublin.
5.Gajewski D.J. (2015). Międzynarodowe unikanie opodatkowania w Polsce – istota i przyczyny (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holdingów), W: Międzynarodowe unikanie opodatkowania wybrane zagad-nienia. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.
6.Grzywacz J. (2010). Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa: Wyd. SGH.
7.Iwin-Garzyńska J. (2014). Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014 (t. 52, nr 1), 57-72.
8.Jamroży M., Kundert S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.PARP (2017). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
10.PwC (2017). Paying Taxes 2018.
11.Stolarski, A. (2016). Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia, 5(83/1).
12.World Bank Group (2017). Doing Business 2017. Equal Opportunity for All. Washington.