Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 1
Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Autorzy: Aleksandra Szewieczek

Katarzyna Tkocz-Wolny
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (79-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Badanie treści oświadczeń kierowników wybranych jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie ich jakości i przydatności decyzyjnej. Badaniu poddane zostały wskazane przez regulacje prawne elementy tych oświadczeń i ich realizacja w praktyce raportowania przez SPZOZ. Metodologia badania – Wykorzystano metodę metaanalizy literatury przedmiotu i przyjętych standardów kontroli zarządczej oraz metodę analizy, dedukcji i syntezy zbiorów informacji prezentowanych w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników wybranych SPZOZ. Wynik – W opracowaniu pokazano, że oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych pełnią głównie funkcję sprawozdawczą. Zaobserwowano ponadto duże zróżnicowanie metodyki prezentowanych w oświadczeniach informacji. Oryginalność/wartość – Treści przedstawione w artykule stanowią wyniki oryginalnych prac badawczych dotyczących oceny zawartości oświadczeń kierowników podmiotów leczniczych o stanie kontroli zarządczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamek-Hyska, D. (2015). Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za funkcjonowanie kontroli zarządczej. W: D. Adamek-Hyska, T. Lis, A. Szewieczek, M. Tatoj, K. Tkocz-Wolny, Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 91–101). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
2.Holly, R. (2009). Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. W: R. Holly, J. Suchecka (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka rynkowa (s. 13–34). Łódź–Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń.
3.Kiziukiewicz, T. (2013). Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej. W: . K Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 13–26). Szczecin; Wyd. Naukowe US.
4.Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77–85.
5.Kotarski, D. (2015). Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 197–208.
6.Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012). Biuletyn Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, 4 (5). Pobrane z: www.mofnet.gov.pl (25.05.2016).
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dz.U. nr 238, poz. 1581.
8.Szewieczek, A. (2015). Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 141–150.
9.Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
11.Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618, z późn. zm.