Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-61
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (701-711)
Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe banki ryzyko kredytowe regulacje ostrożnościowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Maria Magdalena Golec

Abstrakt

Cel – Celem artykułu stała się analiza i ocena zmian w zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowych wprowadzanych od 2012 roku oraz porównanie wybranych regulacji ryzyka kredytowego kas i banków. Metodologia badania – Przeprowadzono analizę aktów prawnych oraz rekomendacji, ich zmian w czasie oraz analizę porównawczą regulacji ryzyka działalności kredytowej kas i banków. Wynik – W zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej obserwuje się coraz większą konwergencję norm ostrożnościowych kas i banków, jednak nie jest to jeszcze pełne ujednolicenie regulacji. Oryginalność/wartość – Reforma sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na nowo zdefiniowała regulacje działalności kredytowej. Zdiagnozowane różnice i podobieństwa regulacji ostrożnościowych banków i kas mogą stanowić przesłankę decyzji ekonomicznych kas, banków oraz instytucji nadzoru.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ancyparowicz G. (2015). Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź, 19.
2.Biała Księga SKOK (2015). Warszawa: Fundacja Warsaw Enterprise Institute.
3.Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision (2010). The World Bank Report no. 59432. Washington.
4.Golec M.M. (2014). Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Bezpieczny Bank, 3 (56), 112–136.
5.Golec M.M. (2015). Adekwatność kapitałowa jako miara bezpieczeństwa działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (8), 91–100.
6.Herbert A., Pawłowski S., Zakrzewski P. (2014). Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
7.Iwanicz-Drozdowska M. (2010). Nadzór nad działalnością bankową w Polsce. W: Bankowość. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Poltext.
8.Jajuga K. (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Łukaszewicz-Kamińska A. (2015). Zrównoważony model działania spółdzielczej instytucji finansowej w Polsce. Pieniądze i Więź, 4 (69), 129–141.
10.Ofiarski Z. (2014). Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. nr 235, poz. 1589.
12.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. poz. 880.
13.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. poz. 45.
14.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Dz.U. poz. 1102.
15.Samcik M. (2016). KNF: SKOK Polska bankrutem. Gazeta Wyborcza z dnia 26 lutego. Pobrano z: http://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160226/281741268495971/textview. (2.04.2016).
16.Skoczek J. (2013). Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź, 4 (61), 145–146.
17.Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 2 lutego 2009 roku ws. normy dopuszczalnego ryzyka w zakresie ustalania minimalnej zdolności kredytowej członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
18.Uchwała Nr 240/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wydania Rekomendacji A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
19.Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2015). Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po III kwartale 2015. Warszawa.
20.Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. nr 1, poz. 2.
21.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140, poz. 939 z późn. zm.
22.Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
23.Wiszniowski E. (2014). Rewolucja czy normalizacja rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 373, 282–295.
24.Zakrzewski P. (2014). Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W: Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy, Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe. Kraków–Warszawa: Oficyna Allerhanda.