Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-50
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy: Kinga Bauer
Słowa kluczowe: restrukturyzacja upadłość układowa sprawozdanie finansowe zagrożenie kontynuacji działania
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (571-580)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badań jest analiza zakresu informacji na temat prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – Analiza rocznych sprawozdań finansowych wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w których aktualnie prowadzone są sądowe procesy restrukturyzacyjne. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż spółki giełdowe będące w upadłości układowej zamieszczają w sprawozdaniach finansowych informacje na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz dodatkowe, wybrane informacje na temat prowadzonego procesu restrukturyzacji. Oryginalność/wartość – Wyniki badań dotyczących praktyki ujawnień informacji na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych mają znaczenie dla obecnych i potencjalnych interesariuszy niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością spółek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer K. (2014). Fixed Assets Valuation in the Condition of Bankruptcy Risk: The Role of Estimates. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10 (6), 652–666.
2.Bauer K., Krasodomska J. (2015). The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (387 Social Responsibility of Organizations Directions of Changes), 20–29.
3.Bauer K., Toborek-Mazur J. (2014). Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS: the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. Prague: IFRS, Global Rules & Local Use, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, 7–19.
4.Chłodnicka H. (2007). Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian. Forum Rachunkowości, 3.
5.Cyert R.M., Ijiri Y. (1974). Problems of implementing the Trueblood objectives report. Journal of Accounting Research, 29–42.
6.Dyczkowska J. (2009). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51, 5–14.
7.Dziawgo D. (2011). „Nowe” sprawozdanie finansowe–głos w dyskusji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (62), 83–98.
8.Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Phillips D.M. (2002). The value reporting revolution: Moving beyond the earnings game. John Wiley & Sons.
9.Grabiński K. (2014). Użyteczność informacji księgowej dla uczestników rynku kapitałowego. W: Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych. Warszawa: Difin.
10.Improving Business Reporting – a Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors, (1994) AICPA, http://www.aicpa.org/InterestAreas/FRC/AccountingFinancialReporting/DownloadableDocuments/Jenkins%20Committee%20Report.pdf.
11.International Financial Reporting Standards (2014). London: International Accounting Standards Committee Foundation.
12.Luty Z. (2010). Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56, 127–138.
13.Paliwoda-Matiolańska A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
14.Płoch J., Groele B., Gieronim M. (2013). Upadłość, czyli szansa na nowy start. Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, 2, http://nawokandzie.ms.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/wokanda-16.pdf (28.03.2013).
15.Raport Doing Business, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency (15.03.2016).
16.Smith D.C.I., Strömberg P. (2004). Maximizing the value of distressed assets: Bankruptcy law and the efficient reorganization of firms, http://www.sifr.org/PDFs/smithstromberg%28wb2005%29.pdf.
17.Sojak S., Trojanek M. (2010). Rachunek kosztów upadłości. W: S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować – studia przypadków. Warszawa: Difin.
18.Tokarski A. (2013). Możliwości prezentacji kosztów upadłości w rachunku zysków i strat. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 58, 393–400.
19.Ustawa z dnia 15 maja 2015 r., Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. poz. 978.
20.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. nr 60, poz. 535, ze zm.
21.Walińska E., Jędrzejewski S. (2009). Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności – zasada ostrożności, czy treść ekonomiczna. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51 (107), Warszawa: SKwP, 165–176.
22.Wędzki D. (2012). The sequence of cash flow in bankruptcy prediction: Evidence from Poland. Theoretical Journal of Accounting, 68 (124), 161–179.
23.Wędzki D. (2014). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
24.Zuchewicz J. (2012). Dilemmas of financial reporting as the reliable information source of an entity performance results. Equilibrium, 7 (2).