Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw

Autorzy: Joanna Świerk

Angelika Banach-Kobyra
Słowa kluczowe: restrukturyzacja fuzje i przejęcia outsourcing dezinwestycje
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (539-547)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W obecnych realiach gospodarczych restrukturyzacja przedsiębiorstw jest coraz częściej wykorzystywana w zarządzaniu firmami, a co za tym idzie – stała się coraz częstszym tematem rozważań empirycznych. Rozległość tematyki restrukturyzacji wymusza podział jej rodzajów na mniejsze grupy – jedną z takich grup są narzędzia własnościowe restrukturyzacji firm. Fuzje, przejęcia, outsourcing i dezinwestycje stają się obecnie jednymi z popularniejszych działań restrukturyzacyjnych wprowadzanych w firmach w celu ulepszenia ich działalności. Celem artykułu jest wyszczególnienie cech charakterystycznych wspomnianych narzędzi oraz ich komparatystyka, wraz z ukazaniem skali ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach. Rozważania teoretyczne poparto praktyką poprzez ukazanie skali opisywanych zjawisk.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Copeland T., Coller T., Murrin J. (1990). Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley & Sons.
2.Deloitte (2014). Czy rozstania są trudne? Wydzielenie części biznesu. Pobrano z: www.deloitte.com (13.09.2014).
3.Garstka M. (2006). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa podział przez wydzielenie. Warszawa: CeDeWu.
4.Guz M. (2004). Outsourcing jako metoda restrukturyzacji. W: Analiza procesu przemian społecznych. Dąbrowa Górnicza: WSB w Dąbrowie Górniczej.
5.Nalepka A. (1999). Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Niebieszczańska W. (2012). Systemowe ujęcie kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690.
7.Nowak J., Zarzecki D. (2012). Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
8.Porada-Rochoń M., Pawłowski M. (2009). Strategie redukcyjne. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
9.Porada-Rochoń M. (2009). Specyfika restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
10.Siudak M. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
11.Stankiewicz M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
12.Surmacz A. (2009). Instrumentarium finansowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: Difin.
13.Suszyński C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
14.Szapiel J. (2006). Branżowy wymiar przejęć i fuzji w warunkach rozwiniętych i rozwijających się gospodarek rynkowych. W: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych. Szczecin: Printgroup.
15.Szczepankowski P.J. (2000). Fuzje i przejęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037.
17.Wawryszuk-Misztal A. (2012). Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia. Annales UMCS. Sectio H, XLVI (4).