Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki

Autorzy: Tomasz Rojek
Słowa kluczowe: migracja wartości zarządzanie wartością przedsiębiorstwa internacjonalizacja globalizacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (451-461)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Migracja wartości (Value Migration) jest procesem polegającym na przepływie wartości między przedsiębiorstwami, sektorami, państwami w celu odnalezienia jak najbardziej efektywnych możliwości ulokowania kapitału. Proces ten przebiega najczęściej w trzech fazach: przypływu wartości, jej stabilizacji, a następnie odpływu, i uzależniony jest w dużej mierze od nośników wartości (Value Drivers), będących głównymi determinantami w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management). Znajomość tych procesów oraz umiejętność szybkiego reagowania na uwarunkowania i zmiany będące konsekwencją ich przebiegu umożliwiają współcześnie swobodną realizację celu przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku. W artykule zaprezentowano istotę, determinanty i etapy migracji wartości, szczególnie w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji i globalizacji gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grucza B. (2002). Migracja wartości w sektorach silnie zglobalizowanych. W: E. Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – teoria i praktyka. T. 2. Szczecin: Kreos.
2.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Siudak D. (2008). Migracja wartości przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10.
3.Herman A., Szablewski A. (red.) (1999). Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext.
4.Jabłoński A. (2011), Migracja interesariuszy a wartość przedsiębiorstwa. Problemy Jakości, 1.
5.Jabłoński A., Jabłoński M. (2013). Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4.
6.Kłosiński K.A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. Warszawa: PWE.
7.Konecka-Jurga S. (2005). Konkurencyjność sieci gospodarczych na przykładzie branży motoryzacyjnej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Pobrano z: www.logforum.net.
8.Liberska B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.
9.Małys Ł. (2013). Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
10.Marcinkowska M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Mączka L. (2003). Gospodarka globalna u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
12.Morawczyński R. (2008). Przedsiębiorczość międzynarodowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
13.Rymarczyk J. (1996). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
14.Szablewski A. (2008). Migracje kapitału i wartości w warunkach globalnej niestabilności. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3.
15.Szablewski A. (2009). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Warszawa: Difin.
16.Szymański W. (2001). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
17.Waśniewski P. (2011). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 21.