Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA

Autorzy: Jan Konowalczuk

Tomasz Ramian
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa wartość sprawiedliwa standardy wartości wyceny przedsiębiorstw przez biegłych sądowych
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (395-412)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem publikacji jest przedstawienie aspektów metodycznych wykorzystania kategorii wartości sprawiedliwej do wyceny praw własności przedsiębiorstw w Polsce. Na tle rozwiązań instytucjonalno- prawnych opracowanych i stosowanych w USA do określania wartości sprawiedliwej, dokonano oceny warunków i możliwości stosowania w Polsce tego rodzaju zestandaryzowanej wartości. Rozważania skoncentrowano na przypadkach dotyczących przedsiębiorstw niegiełdowych i celach wyceny związanych z występowaniem silnej sytuacji konfliktowej pomiędzy stronami transakcji zawieranych w warunkach przymusowych oraz konfliktowych. Hipoteza: wartość sprawiedliwa wprowadzona w Polsce w 2011 r. do metodyki wyceny poprzez regulacje standardów zawodowych, została przeniesiona z teorii i praktyki rozwiniętych krajów anglosaskich, stąd jej aplikacja wymaga uwzględnienia krajowych przepisów prawa oraz dostosowania do aktualnej sytuacji gospodarczej, w tym do stanu rozwoju pozagiełdowego rynku obrotu prawami własności przedsiębiorstw. Metodologia badania – Studia literatury krajowej i zagranicznej, samodzielna ocena studiów przypadków dotyczących stosowania w praktyce kategorii wartości sprawiedliwej oraz przypadków braku jej stosowania dla uzasadnionych celów wyceny. Wynik – Ustalenie warunków instytucjonalno-prawnych oraz ekonomicznych, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia poprawnego stosowania kategorii wartości sprawiedliwej w wycenie przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość – Weryfikacja hipotezy na podstawie badań literatury zagranicznej i krajowej oraz wyników badań dla studiów przypadku dotyczących głównie małych i średnich spółek niegiełdowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Europejskie Standardy Wyceny (2012). Wydanie siódme (2013). Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
2.Fishman J.E. (2013). Standards of Value: Theory and Applications (Wiley Finance). Kindle Locations 7125–7131. Wiley. Kindle Edition.
3.Golecki M.J. (2011). Miedzy pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
4.Hamermesh L.A., Wachter M.L. (2009). Rationalizing Appraisal Standards in Compulsory Buyouts. Boston College Law Review, 50.
5.International Valuation Standards Council (2016). IVS104: Bases of Value, Exposure Draft. London, 7 April. Pobrano z: https://www.ivsc.org/files/file/view/id/646 (15.05.2016).
6.Kaszowski M. (2009). Anglosaska doktryna precedensu. Porównania z polską praktyka orzeczniczą. Warszawa.
7.Michalski M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa: WIG-Pres.
8.Międzynarodowe Standardy Wyceny (2012).Wydanie polskie. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
9.Monteskiusz Ch.J. (1997). O duchu praw. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
10.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjnej nr 5 (NI 5), Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw (2011). Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
11.Pratt S.P., Niculita A.V. (2008). Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. New York: McGrawHill.
12.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa.
13.Sadowski Z. (2002). Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce. Zeszyt Naukowy, 2.
14.Saroney III, E.F. (2005). CPAs and the changing valuation field. The CPA Journal, 60.
15.Skoczylas A. (2004). Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa: CH Beck.
16.Sulikowski A. (2005). Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokratyczność. Państwo i Prawo, 8, 20–24.
17.Szymański P. (2015). Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
18.Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U., poz. 1070.
19.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U., poz. 1774.
20.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U., poz. 1030.
21.Zarzecki D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
22.Zarzecki D., Grudziński M. (2010). Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 25.
23.Zarzecki D., Grudziński M. (2011). Wartość godziwa jako standard wartości w wycenach sporządzanych w sytuacjach przymusowego wykupu akcji. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37.