Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (383-394)
Słowa kluczowe: nośniki wartości ryzyko upadłości efektywność kreowania wartości
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Andrzej Jaki

Wojciech Ćwięk

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy oddziaływania ryzyka upadłości przedsiębiorstwa na jego wartość dla akcjonariuszy, poprzez badanie zależności pomiędzy wartościami funkcji dyskryminacyjnych a efektywnością kreowania wartości. Metodologia badania – Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności oraz modeli dyskryminacyjnych w odniesieniu do wybranych spółek sektora energetycznego w Polsce. Wynik – Analiza potwierdziła istnienie zależności pomiędzy ryzykiem upadłości przedsiębiorstwa a zmianami wartości dla akcjonariuszy i efektywności jej kreowania. Oryginalność/wartość – Przeprowadzoną analizę należy traktować jako kontynuację wcześniejszych badań dotyczących uwarunkowań kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz punkt wyjścia dla dalszej pogłębionej analizy oddziaływania ryzyka, jako nośnika wartości przedsiębiorstwa, na jego wartość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Damodaran A., Country Default Spreads and Risk Premiums. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (13.03.2016).
2.Hołda A. (2002). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego. Nasz Rynek Kapitałowy, 11(143).
3.Hołda A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
4.Jaki A., Ćwięk W. (2015). Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 74 (1).
5.Kasiewicz S. (red.) (2011). Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Kitowski J. (2013). Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa. Journal of Management and Finance, 4 (3).
7.Mączyńska E. (red.) (2014). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Mączyńska E., Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
9.Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości (2009). Warszawa: IFAC.
10.Nita B. (2007). Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
11.Pindelski M. (2012). Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych. Przegląd Organizacji, 2.
12.Pociecha J. (red.) (2014). Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Kraków: UEK – Fundacja UEK.
13.Porter M.E., Kramer M.R. (2011). The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, 1.
14.Prusak B. (red.) (2007). Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
15.Rappaport A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
16.Schierenbeck H., Lister M. (2002). Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung. München–Wien: R. Oldenbourg Verlag.
17.Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. nr 60, poz. 535.
19.Wierzba D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9.