Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Autorzy: Wojciech Chrobak
Słowa kluczowe: wycena wartości niematerialne i prawne prawo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa o rachunkowości
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (347-359)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest przedstawienie metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Oczywiście zrozumiałym jest, że temat nie zostanie wyczerpany w pełni, ponieważ jest to zagadnienie, które poruszane jest zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i prawie podatkowym. Metodologia badania – Przyjęta metoda to porównywanie aktów prawnych w celu ustalenia metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Wynik – Należy stwierdzić, że istnieją zasadnicze różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawami o podatkach dochodowych, które to różnice dotyczą samej klasyfikacji tego, co zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, czy też sposobie amortyzowania tych elementów majątku trwałego. Oryginalność/wartość – Opracowanie nie jest oryginalne, ponieważ dotyczy analizy istniejących przepisów prawa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Helin A. (2009). Ustawa o rachunkowości. Warszawa: C.H. Beck.
2.Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
3.Martyniuk T., Małkowska D. (2010). Zaawansowana rachunkowość finansowa. PWE. Warszawa.
4.Piechota R. (2012). Rachunkowość finansowa. Pobrano z: http://klodzko.wszedukacja.pl/content/uploads/2012/04/konspekt_1_rachunkowosc_tze.pdf.
5.Pfaff J., Messner Z. (2011). Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/2343 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34.
7.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
8.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
9.Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591.
10.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Dz.U. nr 49, poz. 508.
11.Zubrzycki J., Sałdyka P. (2015). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wrocław: UNIMEX.