Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Gospodarka zapasami a rentowność przychodów ze sprzedaży w giełdowych spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie

Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (45-58)
Słowa kluczowe: zapasy aktywa obrotowe marża zysku netto marża zysku ze sprzedaży
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Michał Comporek

Abstrakt

Cel – Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie relacji zachodzących między implementowanymi strategiami gospodarowania zapasami a rentownością przychodów ze sprzedaży w przemysłowych publicznych spółkach akcyjnych. Metodologia badania – Badania zrealizowano wśród tych przedsiębiorstw przemysłowych, które były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2014 i których akcje były przedmiotem obrotu przez okres minimum pięciu lat. Badania ogniskują się wokół wartości obliczonych współczynników korelacji za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Wynik – Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają tezy wynikającej z teorii Just In Time, iż obniżanie zapasów pozytywnie wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ich diagnostyczny charakter jest jednakże przesłanką do pełniejszego zbadania czynników oraz warunków i sposobów efektywnego zarządzania aktywami obrotowymi przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Oryginalność/wartość – Badania wpisują się w nurt powszechnych w literaturze zagranicznej analiz dotyczących wpływu gospodarki zapasami na kształtowanie standingu finansowego przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendkowski J., Radziejowska G. (2005). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
2.Comporek M. (2016). Zróżnicowanie czynników wpływających na efektywność ekonomiczną aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Rozprawa doktorska zrealizowana w Katedrze Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Nataszy Duraj, prof. nazw. UŁ, Łódź.
3.Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F. (1992). Praktyczne zarządzania kapitałem firmy. Poznań: Paanpol.
4.Fullerton R.R., McWatters C.S., Fawson C. (2003). An Examination of the Relationships Between JIT and Financial Performance. Journal of Operations Management, 21 (4), 383–404.
5.Guilford J.P. (1964). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Jerzemowska M. (red.). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
7.Krajewski M. (1997). Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie. Gdańsk: ODDK.
8.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2006). Tom 1. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
9.Piasecka-Głuszak A. (2011). Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 22, 205–206.
10.Shah R., Shin H. (2007). Relationships Among Information Technology, Inventory and Profitability: An Investigation of Level Invariance Using Sector Level Data. Journal of Operations Management, 25 (4), 768–784.
11.Skoczylas K. (2011). Rachunkowość a zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 428–429.
12.Szymański P. (2007). Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Łódź: Petros.
13.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591. z późn. zm.