Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Business Valuation – Practice of domestic WSE members in 2016
(WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - PRAKTYKA CZŁONKÓW GPW W 2016 R.)

Autorzy: Piotr Adamczyk

Agnieszka Zbroszczyk
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw praktyka wyceny przedsiębiorstw GPW
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (233-249)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja popularności różnych metod wyceny przedsiębiorstw w praktyce domów maklerskich, jak również przedstawienie oraz omówienie statystyk parametrów użytych w procesie sporządzania wycen i rekomendacji wydawanych przez wybranych krajowych członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w roku 2016. Metodologia badania – Badania bazują na 514 wycenach 118 przedsiębiorstw. Wyceny zostały pozyskane z 263 rekomendacji wydanych przez 8 krajowych członków GPW. Tak zebrane dane wejściowe zostały przetworzone przy użyciu metod statystycznych. Ich zagregowanie oraz porównane z literaturą przedmiotu oraz wcześniejszymi badaniami pozwoliło na sformułowanie finalnych wniosków. Wynik – Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy ustalili, że szeroko rozpowszechniona opinia o wysokiej popularności metody DCF oraz metody porównawczej jest prawdziwa dla przebadanej zbiorowości. Co interesujące, wyniki agregacji wskazują, że praktycy często sporządzali wyceny przedsiębiorstw bazując na takich samych lub bardzo podobnych założeniach, co jest szczególnie widoczne w przyjmowanej długości okresu szczegółowej prognozy. Należy zauważyć, iż wyniki badań oparte są na danych historycznych, które nie odnoszą się do przyszłości oraz to, że dotyczą one jedynie wycen spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Oryginalność/wartość – Autorzy dostarczają wiedzę na temat tego jak praktycy przekładają teorię wyceny przedsiębiorstw na praktykę, które metody używane są najczęściej oraz podejmują próbę objaśnienia tych zjawisk. Wiedza ta może stanowić podstawę do rewizji oraz ulepszenia narzędzi wyceny stosowanych w rekomendacjach giełdowych. Autorzy tym samym zachęcają do przeprowadzania dalszych dyskusji i badań w obszarze różnic pomiędzy praktyką a teorią wyceny przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, P., Zbroszczyk, A. (2017). A key factor of the DCF model coherency. Journal of Economics and Management, 28, 5–22.
2.Aguirreamalloa, J., Avendaño, J.C., Fernandez, P. (2015). Market risk premium used in 82 countries in 2012: A survey with 7,192 answers. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084213 (22.05.2017).
3.Asquitha, P., Mikhail, M.B., Au, A.S. (2005). Information content of equity analyst reports. Journal of Financial Economics, 2 (75), 245–282.
4.Bancel, F., Mittoo, U.R. (2014). The gap between theory and practice of firm valuation: Survey of European valuation experts. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2420380 (22.05.2017).
5.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990). Valuation; Measuring and managing the value of companies. New York: John Wiley & Sons.
6.Damodaran, A. (2012). Investment valuation. Tools and techniques for determining the value of any asset. New Jersey: John Wiley & Sons.
7.Fernandez, P. (2015a). Betas used by professors: A survey with 2,500 answers. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1407464 (22.05.2017).
8.Fernandez, P. (2015b). Cash flow is a fact: Net income is just an opinion. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=330540 (22.05.2017).
9.Fernandez, P. (2015c). Valuing Companies by Cash Flow Discounting: 10 methods and 9 theories. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256987 (22.05.2017).
10.Głębocki, M., Grudziński, M., Kundera, M., Sylwestrzak, M. (2011). Studies of valuation methodology used in the stock exchange recommendations summary. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 575–588.
11.Graham, B., Dood, D. (1934). Security Analysis. New York: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Co.
12.Mielcarz, P. (2015). Main features of recommendations and changes of share prices on WSE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 707–719.
13.Mielcarz, P. (2016). Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce. Warszawa: Wnydawnictwo Naukowe PWN.
14.Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., Stowe, J.D. (2010). Equity asset valuation. New York: John Wiley & Sons.
15.Pinto, J.E., Henry, E., Robinson, T.R., Stowe, J.D. (2015). Equity valuation: A survey of professional practice. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2657717 (22.05.2017).