Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016

Autorzy: Michał Grudziński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kształtowanie kursu walutowego kurs walutowy banki
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (427-438)
Klasyfikacja JEL: D53 G10 G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem badania była ocena wysokości marż stosowanych przez wybrane banki w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Badanie przeprowadzono na grupie 8 wybranych banków działających w Polsce w latach 2009–2016. Przedmiot badania stanowiły marże walutowe stosowane przez badane banki na kursach franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i euro w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi. Do analizy zebranych danych wykorzystano metody statystyczne, w tym w szczególności metody statystyki opisowej. Uzyskane wyniki wskazują, że w latach 2009–2014 nastąpił wzrost marż stosowanych na wszystkich badanych kursach walut, natomiast od 2015 roku można było zaobserwować zmniejszenie się marży stosowanej na kursie franka szwajcarskiego przy jednoczesnym dalszym wzroście marż stosowanych na kursach dolara amerykańskiego i euro. Przeprowadzone badanie ma charakter pilotażowy i stanowi punkt wyjścia do dalszych, szerszych analiz dotyczących przyczyn i kierunków zmian marż i spreadów walutowych stosowanych przez polskie banki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernholz, P. (2015). The Swiss Experiment: From The Lower Bound To Flexible Exchange Rates. CATO Journal, 2 (35), 403.
2.Buszko, M. (2013). Ograniczanie wydatków z tytułu spłaty walutowych kredytów mieszkaniowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 3 (47), 77–88.
3.Buszko, M. (2011). Zarządzanie kredytowymi ekspozycjami dewizowymi - perspektywa klientów banku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 38, 7–18.
4.Bukietyńska, A., Czekała, M. (2016). Extreme Statistics in the Analysis of the Exchange Rate Volatility of CHF/PLN. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 3 (16), 203–210.
5.Dygas, M. (2012). Nabici we franka. Gazeta Bankowa, 12, s. 62–67.
6.Główka, G. (2009). Instrumenty finansowe a rynek mieszkaniowy. Problemy Rozwoju Miast, 3, 11–26.
7.Grzelec, K. (2007). Rekomendacja S a rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 85, s. 131–145.
8.Gruszczyński, M., Dąbrowska-Gruszczyńska, K. (2016). Presja spekulacyjna na kurs waluty kraju pozostającego poza strefą euro na przykładzie EUR/CHF. Studia Ekonomiczne. Ekonomia, 8 (305), 7–18.
9.Hanke, M., Poulsen, R., Weissensteiner, A. (2015). Where Would the EUR/CHF Exchange Rate be Without the SNB’s Minimum Exchange Rate Policy? Journal of Futures Markets, 12 (35), 1103–1116.
10.Jagoda, R., Kryska, M. (2016). Koszt kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim a ryzyko utraty wypłacalności gospodarstw domowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 424, 98–106.
11.Jasiniak, M., Pastusiak, R. (2016). Średnie koszty finansowania kredytem hipotecznym w Polsce w latach 1995–2014: Implikacje dla nadzoru bankowego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 451–463.
12.Jurkowska, A., Owsiak, K. (2011). The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 7, 69–95.
13.Jurowski, A., Zegadło, P. (2009). Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego. Bezpieczny Bank, 1 (38), 75–110.
14.Kalinowski, M. (2011). Spread walutowy jako element ryzyka walutowego kredytobiorców w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 37, s. 461–472.
15.Kłopotek, M. (2015). Wahania kursowe a zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim. W: T. Galbarczyk, J. Świderska (red.), Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności (s. 113–122). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
16.Kowalewska, E. (2016). Szczególna rola kredytów mieszkaniowych na rynku usług bankowych. W: E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II (s. 81–96). Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Krysiak, Z. (2010). Finansowanie nieruchomości zawsze opłacalne. Bank, 5, 24–27.
18.Lackoroński, B. (2015). Zmiany kursu franka szwajcarskiego a sytuacja prawna kredytobiorców – wybrane zagadnienia. Zeszyty Prawnicze BAS, 1 (45), 38–68.
19.Laudańska-Trynka, J. (2016). Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych w Polsce. Ich ryzyko bankowe. Prace
20.Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 47, 225–242.
21.Łaszek, J. (2013). Nieruchomości a sektor finansowy w Polsce. Bezpieczny Bank, 4 (53), 52–99.
22.Shah, B. (2015). Panic erupts as SNB abandons floor causing euro/Swiss to tank. GlobalCapital, 122.
23.Szunke, A. (2011). Determinanty zmienności kursu polskiej złotówki wobec kursów walutowych wybranych państw gospodarki globalnej. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 10, 379–389.
24.Śleszyński, Z. (2016). About help attempts for borrowers in Poland who have taken housing loans in CHF. Central European Review of Economics & Finance, 4 (14), 85–99.
25.Ziemiecki, J. (2012). Czynniki wpływające na kurs walutowy złotego w latach 2002–2010. Wiadomości Statystyczne, 1, 72–82.
26.Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 165, poz. 984.
27.Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie działań ograniczających skutki skokowego wzrostu kursu CHF (2015). Związek Banków Polskich, Warszawa. Pobrano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen_2015/Stanowisko_Zarzdu_Zwizku_Bankow_Polskich_w_sprawie_dziaa_ograniczajcych_skutki_skokowego_wzrostu_kursu_CHF.pdf (8.05.2017).
28.Deklaracja w sprawie udzielenia przez banki wsparcia dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe, w tym walutowe (2015). Związek Banków Polskich. Warszawa. Pobrano z: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/maj_2015/konf/PODPISANA_DEKLARACJA_25_05_2015.pdf (8.05.2017).