Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce

Autorzy: Kamila Stańczak-Strumiłło
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Słowa kluczowe: Indywidualne Konta Emerytalne Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych dobrowolne zabezpieczenie emerytalne
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (191-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest ocena rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) tworzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), jako dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Okres badawczy obejmuje: w zakresie analizy IKE – lata 2004–2016, w zakresie analizy IKZE – lata 2012–2016. Metodologia badania – Cel opracowania zostanie zrealizowany poprzez: – charakterystykę dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego, – opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania IKE i IKZE w Polsce, – analizę zmian podstawowych wielkości opisujących rynek IKE i IKZE (liczby IKE i IKZE, wartości skumulowanych składek odprowadzanych do IKE i IKZE), – analizę udziału TFI w rynku IKE i IKZE według analogicznych kryteriów. Wynik – IKE funkcjonują w Polsce kilkanaście lat – od 2004 roku, zaś IKZE – od roku 2012. Niestety, pomimo rosnącej liczby IKE i IKZE oraz rosnących aktywów zgromadzonych w tych dobrowolnych formach zabezpieczenia emerytalnego zainteresowanie tworzeniem oszczędności emerytalnych w IKE i IKZE jest marginalne. Wśród instytucji finansowych prowadzących IKE i IKZE najwyższy stopień rozwoju – w odniesieniu do całości rynku IKE i IKZE w Polsce – osiągnęły zakłady ubezpieczeń. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych są drugą w kolejności instytucją odgrywającą ważną rolę na rynku IKE i IKZE – niemniej jednak zainteresowanie samych TFI prowadzeniem IKE i IKZE jest niewielkie. Wysnuć można wniosek, iż stopień rozwoju rynku IKE i IKZE w Polsce jest niedostateczny – obejmuje on bowiem niewielki odsetek potencjalnych uczestników tego rynku zarówno po stronie popytu – czyli oszczędzających na cele emerytalne, jak i po stronie podaży – instytucji finansowych tworzących IKE i IKZE. Dalszy rozwój tego rynku zależeć będzie od przezwyciężenia podstawowych barier jego rozwoju – kształtowania świadomości emerytalnej i poziomu wiedzy finansowej społeczeństwa. Oryginalność/wartość – Oceny rozwoju IKE i IKZE w Polsce dokonano w sposób kompleksowy – analiza obejmowała pełen okres funkcjonowania badanych form oszczędzania, przeprowadzona została z uwzględnieniem wielu kryteriów. Pogłębiona, szczegółowa analiza rozwoju badanego rynku z punktu widzenia TFI stanowić może o oryginalności opracowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commision (2010). Private Pension Schemes – their role of Adequate and Sustainable Pensions.
2.Góra, M., Rutecka, J. (2013). Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników. Ekonomista, 6.
3.IZFA (2006–2016). Raport roczny IZFA (za lata 2006–2016). Pobrano z: http://www.izfa.pl/pl/72,raporty-roczne-o-rynku-fi.html (15.03.2017).
4.IZFA (2015). Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
5.KNF (2004–2016). Informacje liczbowe o rynku IKE (za lata 2004–2016). Pobrano z: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKE/dane_ike.html (6.03.2017).
6.KNF (2012–2016). Informacje liczbowe o rynku IKZE (za lata 2012–2016). Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/ opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKZE/dane_ikze.html (8.03.2017).
7.KNF(2016a). Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w 2015 roku. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/Oprac_IKE_IKZE_122015_tcm75-47033.pdf (10.03.2017).
8.KNF (2016b). Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKE/dane_ike.html (19.03.2016).
9.KNF (2016c). Lista instytucji finansowych prowadzących IKZE według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKZE/dane_ikze.html (19.03.2016).
10.KNF (2016d). Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/Sektor_funduszy_emerytalnych_w_Polsce_2016_tcm75-47307.pdf (10.03.2017).
11.KNF (2017a). Limit wpłat na IKE w 2017 r. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKE/limit_wplat_na_ike_2017.html (6.03.2017).
12.KNF (2017b). Limit wpłat na IKZE w 2017 r. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_IKZE/limit_wplat_na_ikze_2017.html (8.03.2017).
13.Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). IKE i IKZE jako dobrowolne formy gromadzenia oszczędności emerytalnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, 221–222.
14.Lusardi, A., Mitchell, O.S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Business Economics, 1 (42), 35–44.
15.OECD (2008). Improving Financial Education and Awareness on Insurance and Private Pensions. Paris.
16.OECD (2009). Pensions at a Glance 2009. Retirement-Income Systems in OECD Countries. Paris.
17.Pallares-Miralles, M., Romero, C., Whitehouse, E. (2012). International Patterns of Pension Provision II : A Worldwide Overview of Facts and Figures. Social Protection & Labor Discussion Paper No. 1211. World Bank. Washington.
18.Rutecka, J. (2014). Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 1 (16), 43–53.
19.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1205).
20.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).
21.Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U. nr 146, poz. 1546 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1896).
22.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717).