Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie

Autorzy: Jarosław Kubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Leszek Czapiewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: polityka dywidend teoria sygnalizacji analiza zdarzeń
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (37-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji lub zmiany dotychczas stosowanej polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996–2014. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark wykorzystano 3 modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik – Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Statystycznie istotne reakcje inwestorów odnotowano jedynie na sytuację kontynuacji polityki dywidendy, przy czym dla przypadków systematycznego wzrostu dywidend reakcja była pozytywna, a w przypadku systematycznego spadku dywidend reakcja była negatywna i silniejsza niż w przypadku utrzymywania trendu wzrostowego dywidend. Oryginalność/wartość – Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić kontynuację lub zmianę polityki dywidend w ciągu trzech kolejnych lat przez spółki notowane na GPW w Warszawie w okresie 1996–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders’ Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 35.
2.Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12.
3.Brycz, B., Pauka, M. (2013). Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 2/4 (11).
4.Czapiewski, L., Kubiak, J. (2016). Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993–2014. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/2).
5.Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7.
6.Healy, P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21.
7.Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50.
8.Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 4 (40).
9.Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27.
10.Pieloch-Babiarz, A. (2015). Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance – Warsaw Trading Floor Evidence. Research Papers of Wrocław University of Economics, 381.
11.Pieloch-Babiarz, A. (2016). Reakcja rynku kapitałowego na wypłatę dywidendy inicjalnej w świetle cateringowej teorii dywidendy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 263.
12.Sierpińska, M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Słoński,T., Zawadzki, B. (2012). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, t. XLVI, 1.
14.Tuzimek, R. (2012). Wpływ wypłat dywidendy na wartość akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254.
15.Wypych, M. (2016). Struktura akcjonariatu jako determinanta polityki dywidend – analiza na podstawie spółek giełdowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, 4 (50).