Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa

Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (285-298)
Słowa kluczowe: koszt kapitału własnego zysk ekonomiczny efektywność kreowania wartości
Autorzy: Andrzej Jaki

Wojciech Ćwięk

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy użyteczności zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu zmian wartości rynkowej przedsiębiorstwa przy założeniu zastosowania różnych metod estymacji kosztu kapitału własnego, poprzez badanie zależności i jakości dopasowania pomiędzy kształtowaniem się wartości wewnętrznych mierników wartości, a zmianą stóp zwrotu dla akcjonariuszy. Metodologia badania – Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej i statystycznej w postaci mierników efektywności kreowania wartości, metod estymacji kosztu kapitału własnego oraz miar statystycznych, w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. Wynik – Analiza potwierdziła istnienie zależności i jakości dopasowania pomiędzy metodami estymacji kosztu kapitału własnego a użytecznością zysku ekonomicznego w wyjaśnianiu rynkowej wyceny przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników opartych na koncepcji zysku ekonomicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielecki, J.K., Pawłowicz, L. (red.) (2015). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
2.Cwynar, A. (2010). Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego. Kraków–Rzeszów–Zamość: Konsorcjum Akademickie.
3.Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa–Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
4.Cwynar, A., Dżurak, P. (red.) (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
5.Ćwięk, W. (2016). Koszt kapitału własnego jako parametr w zarządzaniu wartością. W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant. Kraków: UEK – Fundacja UEK.
6.Damodaran, A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Erdogan, O., Berk, N., Karticioglu, E. (2000). The economic profit approach in firm performance measurement. Evidence from the Turkish stock market. Russian & East European Finance and Trade, 5 (36).
8.https://www.investing.com/rates-bonds/poland-10-year-bond-yield (9.01.2017).
9.Jaki, A. (2013). Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59.
10.Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – seria specjalna „Monografie”, 215.
11.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#returns (9.01.2017).
12.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
13.Tsuji, C. (2006). Does EVA beat earnings and cash flow in Japan? Applied Financial Economics, 16 (16).
14.Zarzecki, D. (2016). Dylematy szacowania kosztu kapitału. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79).