Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”

Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (307-314)
Słowa kluczowe: wycena niematerialne Personal Goodwill
Autorzy: Marcin Pęksyk

Abstrakt

Cel – W prezentowanej pracy podjęto próbę opisania problemu związanego z identyfikacją i szacowaniem Personal Goodwill. Inspirację do podjęcia tematu stanowił fakt, że o ile autorzy publikacji zagranicznych od lat starają się zmierzyć z tym trudnym tematem proponując coraz lepsze i spójne rozwiązania, o tyle w literaturze krajowej zagadnienie to jest praktycznie nieobecne. Obecnie w wielu krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych dominuje doktryna, iż w przypadku szacowania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych często dokonuje się podziału pomiędzy wartość firmy generowaną przez wewnętrznie wypracowane, a dotąd niezidentyfikowane aktywa niematerialne, kwalifikacje personelu (oprócz partnerów/właścicieli), lokalizację, rozpoznawalność (Enterprise Goodwill) oraz (Personal Goodwill) wartość firmy wykreowaną przez partnerów/właścicieli dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w kreację wartości przedsiębiorstwa, a także ich osobistą reputację. Metodologia badania – Przy opracowywaniu artykułu dyskusyjnego, jako narzędzie badawcze zastosowano przegląd literatury poświęconej zarówno teoretycznym, jak i praktycznym aspektom identyfikacji i szacowania Personal Goodwill w kontekście szacowania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Wynik – Zagadnienie prawidłowej identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal Goodwill stanowi ważny element procesu ustalania wartości małych spółek kapitałowych, spółek partnerskich, czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług profesjonalnych. Zarówno świat akademicki, jak i praktycy zgodni są co do tego, iż uzgodnienie prawidłowego podejścia do problemu szacowania w/w kategorii pozwoli również na wypracowanie akceptowalnych rozwiązań w kwestiach podziału majątku, czy to w kontekście tzw. rozwodów korporacyjnych, czy też rozwodów cywilnych. Jednakże, do dnia publikacji niniejszej pracy brak jest kompleksowych rozwiązań. Oryginalność/wartość – Praca jako jedna z nielicznych w sposób kompleksowy prezentuje analizę dostępnych narzędzi oraz proponowanych rozwiązań w zakresie identyfikacji i oszacowania Enterprise Goodwill oraz Personal Goodwill.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alerding, R.J. (2014). In Divorce, Who Owns the Goodwill? A Response. Business Valuation Update, 12 (20), 11–13.
2.Alerding, R.J., Collins, S.P. (2012). Personal vs. Entity Goodwill. A Business Valuation Resources Webinar, June 7, 6.
3.Anon (2011). Goodwill Hunting in Divorce. Business Valuation Resources, LLC.
4.Anon (2012). MUM Passes a Daubert Challenge. Business Valuation Update, 3 (18), 1–2.
5.Anon (2016). PPA-Style Method Helps Fine-Tune Estimate of Personal Goodwill. Business Valuation Update, October, 18.
6.Arnold, R. (1982). Valuation Of Non-Marketable Goodwill for California Community Property Law Purpose. Business Valuation Review, 1 (3), 5–8.
7.Bean LuAnn (2012). Hunting Goodwill: Personal Goodwill as Property in Corporate Acquisitions. The Journal of Corporate Accounting & Finance, January/February, 55–61.
8.Bowles, T.J., Bosworth, R. (2010). An Empirical Basis for Allocating Enterprise and Personal Goodwill. Business Valuation Review, 1 (29), 4–11.
9.Fishman, J. Luttrell, M., Schiller, Pratt, S. (2004). Entity vs. Personal Goodwill Revisited, Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, November 17.
10.Fishman, J.E., Alerding, J., Berger M., Pratt S. (2003). Entity vs. Personal Goodwill: Taxes, Divorces, Stockholder Disputes, & More!, Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, August 26.
11.Fleming, B.M. (2016). Goodwill: from the Industrial Age to the Age of Intangibles. Valuation Strategies, September/October, 40–47.
12.Fowler, B.A. (1992). Valuing the Law Practice: Goodwill and the Withdrawing Partner. Business Valuation Review, 4 (11), 195–200.
13.Garvy, T. (2015). Comparable Transaction Expose Error in Court’s Enterprise Goodwill Ruling. Corporate Valuation Services, Inc., 1–3
14.Gillmore, T. (2016). Simplified MUM for Determining Personal Goodwill. Business Valuation Update, 2 (22), 8–15.
15.Gruidl, N. (2009). Personal Goodwill: Alive and Well? The Tax Adviser, April.
16.Hawkins, G. (2013). Personal Versus Practice Goodwill: A Visit to the „Plastics” Doc, “FAIR VALUETM”. Summer/Fall, Banister Financial, Inc.
17.Hitchner, J.R. (2011). Financial Valuation: Applications and Models. 3rd Edition. Wiley.
18.Leung, T.S. (1983). Valuation of Professional Goodwill. Business Valuation Review, 2 (2), 11–18.
19.Manson, A., Wood, D.N. (2010). Personal Goodwill: A Survey of Definitions. Business Valuation Resources, LLC.
20.Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek”. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008R1126, PL, 012.002 z 1.01.2014 r. Załącznik A Definicje pojęć.
21.Morrison, R.B. (2015). Do divorces have a monopoly on personal goodwill issues? ASA San Diego educational material.
22.Parkman, A.M. (1998). A Systematic Approach to Valuing the Goodwill of Professional Practice. W: R.L. Brown (red.), Valuing Professional Practices & Licenses (s. 6-1–6-18). Prentice-Hall.
23.PKF (2015). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley.
24.Price, R.W. (2004). Roadmap to Entrepreneurial Success: Powerful Strategies for Building a High-Profit Business, AMACOM.
25.Sack Elmaleh, M. (2010). The Persistence of Rules of Thumb. Business Valuation Review, 2 (29), 65–69.
26.Seigneur, R., Alerding, J., Dietrich, M., Yeanoplos, K. (2006). Calculating Goodwill: What is Personal and What is Professional? Business Valuation Resources, LLC., Telephone Conference Transcript, January 18.
27.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 33 pkt 4 (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm.).
28.Van Amburgh, M.B., (2007). A Methodology for Allocating Enterprise and Personal Goodwill. Business Valuation Review, 2 (26), 58–63.
29.Wood, D.N. (2004). An Allocation Model for Distinguishing Enterprise Goodwill from Personal Goodwill. American Journal of Family Law, Fall, 3 (18), 167–173.
30.Wood, D.N. (2007). Goodwill Attributes: Assessing Utility. Value Examiner, January/February, 21–29.
31.Wood, D.N. (2010). Still Hunting: In Search of Consistent, Functional Definition for Personal Goodwill. Business Valuation Update, 4 (16), 7–12.
32.Zipp, A. (2014). In Divorce, Who Owns the Goodwill? A New Analysis and Approach. Business Valuation Update, 12 (20), 4–10.