Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (219-230)
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw zarządzanie wartością paradygmat zarządzania
Autorzy: Dariusz Zarzecki

Abstrakt

Cel – Celem opracowania była ocena znajomości i skali zastosowania koncepcji zarządzania wartością w grupie 50 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – W artykule omówiono istotę zarządzania wartością firmy oraz przedstawiono zalety i wady wynikające z wdrażania systemu VBM. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w 2013 roku dotyczących znajomości i zastosowania koncepcji zarządzania wartością w największych polskich spółkach giełdowych. Przedstawiono również badania na temat wynagradzania zarządów w oparciu o wzrost wartości rynkowej kapitału własnego spółek i wskazano na kluczowe problemy związane z zarządzaniem opartym na wartości (VBM). Wynik – Przeprowadzone badanie dotyczące wiedzy o koncepcji VBM, jej zastosowań w praktyce oraz planów wdrożenia wskazuje, że w grupie największych polskich spółek publicznych prowartościowy paradygmat zarządzania jest rzeczywistością. Nie jest to tylko postulat teorii wobec praktyki, aczkolwiek deklaracje o stosowaniu koncepcji VBM wymagałyby bardziej pogłębionej weryfikacji – najlepiej w formie konkretnych studiów przypadku. Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi spojrzenie na temat wiedzy na temat koncepcji VBM wśród menedżerów reprezentujących największe spółki notowane na polskim rynku kapitałowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiecki, R. (red.) (2009). Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa (s. 96–105). Kraków: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1990). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley & Sons.
3.Cwynar, A. (2012). Wynagrodzenia menedżerów: fakty i mity. Pobrano z: http://biznes.pl/magazyny/manager/statystyka/wynagrodzenia-menedzerow-fakty-i-mity,5113925,magazyn-detal.html (23.01.2018).
4.Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
5.Ehrbar, A. (1998). EVA: The Real Key to Creating Wealth. New York: Wiley & Sons.
6.Jaki, A. (2011). System zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Jakubcova, M., Fedorova, A. (2012). Implementation of EVA indicator in value based remuneration system in small and medium-sized enterprises. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, No. 4.
9.Kasiewicz, S. (2009). Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego. Finansowanie Nieruchomości, 20.
10.Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Khan, M.A., Shah, N.H., ur Rehman, A. (2012). The Relationship between Stock Return and Economic Value Added (EVA): A Review of KSE-100 Index. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1992209 (23.01.2018).
12.Knight, A. (1998). Value Based Management. Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value. New York: McGraw-Hill.
13.Mączyńska, E. (2011). Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Mączyńska, E., Zawadzki, M. (1999). Wartość przedsiębiorstwa a wynagrodzenia menedżerów. Nasz Rynek Kapitałowy, 10.
15.Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.MSP chce, by wynagrodzenia menedżerów w części zależały od wyników i realizacji inwestycji. Pobrano z: http://finanse.wp.pl/kat,7069,title,MSP-chce-by-wynagrodzenia-menedzerow-w-czesci-zalezaly-od-wynikow-irealizacji-
17.inwestycji,wid,15464335,wiadomosc.html?ticaid=110ff8 (23.01.2018).
18.Olsen, E. (2002). New Directions in Value Management. The Boston Consulting Group, Inc.
19.Pietrewicz, L. (2008). Pułapki zarządzania wartością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2.
20.Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance. New York: The Free Press.
21.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
22.Rogowski, W. (2013). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
23.Starovic, D., Cooper, S., Davis, M. (2004). Maximising Shareholder Value. Achieving clarity in decision- making. London: CIMA.
24.Stewart, G.B., III (1991). The Quest for Value. A Guide for Senior Managers. Harper-Business.
25.Treynor, J.T. (1981). The Financial Objective in the Widely Held Corporation. Financial Analysts Journal.
26.Wynagrodzenia największych spółek giełdowych w 2012 roku. Czy giełda popłaca? (2013). Pobrano z: http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_prezentacja_wynagrodzenia_czlonkow_zarzadu.pdf (23.01.2018).
27.Young, S.D., O’Byrne, S.F. (2001). EVA and Value Based Management. A Practical Guide to Implementation. New York: McGraw-Hill.
28.Zarzecki, D. (1997). Metody oceny efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia. Szczecin: Interbook.