Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce

Autorzy: Mieczysław Puławski
Słowa kluczowe: Giełda Kupiecka w Warszawie Giełda Warszawska Giełda Pieniężna w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie giełda papierów wartościowych giełdy pieniężne maklerzy weksle obligacje listy zastawne akcje
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (169-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest retrospektywne spojrzenie na działalność giełd papierów wartościowych w Polsce w związku z upływem w 2017 roku 200 lat od momentu utworzenia pierwszej urzędowej giełdy pieniężnej w Polsce. Metodologia badania – Badanie zasobów archiwalnych oraz dostępnej literatury przedmiotu dotyczących historii funkcjonowania giełd papierów wartościowych w Polsce. Wynik – Dotarcie do wielu osób z przesłaniem, że historia urzędowych giełd papierów wartościowych w Polsce liczy już sobie ponad 200 lat. Oryginalność/wartość – Artykuł zachęca do dyskusji o funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czernecki, S. (1927). Bankowość polska na Górnym Śląsku. Straż Polska, 7.
2.Czerniawski, R. (1991). Giełdy. Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Park”.
3.Czerniawski, R. (1996). Statuty Giełdy w Warszawie. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
4.Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. nr 44, poz. 396).
5.Dobrowolski, H. (1962). Giełda Pieniężna w Krakowie i jej akta, Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelny Dyrekcji Archiwów Państwowych XXXVII (37). Warszawa: PWN.
6.Dziuba, D.T. (2006). Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich. Warszawa: Difin.
7.Giełda Pieniężna w Warszawie. Sprawozdanie za 1921 r. (1922). Warszawa: Drukarnia „Współczesna”, Szpitalna 10.
8.Gloger, Z. (1901). Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 2 [D-K]. Warszawa: Druk P. Laskauer i W. Babicki.
9.Górski, M. (2015). Giełda Pieniężna w Warszawie w latach drugiej wojny światowej. Dzieje Najnowsze, 2 (XLVII).
10.Kempner, S. (1908). Giełda: jej istota, cel i ustrój. Warszawa: Wydawnictwo M. ARCTA w Warszawie.
11.Landau, Z.; Tomaszewski, J. (1970). Bank Handlowy w Warszawie SA: historia i rozwój 1870–1970. Warszawa.
12.Mały Rocznik Statystyczny 1935 (1935). Warszawa: GUS.
13.Mały Rocznik Statystyczny 1939 (1939). Warszawa: GUS.
14.Marks, B.P. (2011). Etyka maklera w świetle polskiego prawa giełdowego okresu 1921–1939. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2 (14).
15.Pełka, B. (1967). Organizacja i historia Łódzkiej Giełdy Pieniężnej i jej akta (1899–1939). Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych XLVI (46). Warszawa: PWN.
16.Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Rok wydania II 1923 (1924). Warszawa: GUS.
17.Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej R. 5, 1927 (1927). Warszawa: GUS.
18.Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. nr 83, poz. 586).
19.Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce (Dz.U. R.P. Nr 53, poz. 372).
20.Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada 1928 r. o powoływaniu i zwalnianiu oraz prawach i obowiązkach maklerów przysięgłych na giełdach pieniężnych (Dz.U. R.P. z 1929 r. nr 3, poz. 30).
21.Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 23, poz. 209).
22.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 114, poz. 1019).
23.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 27, poz. 250).
24.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P. nr 65, poz. 585).
25.Stulecie Giełdy Warszawskiej (1817–1917) (1917). Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Giełdowego Warszawskiego.
26.Urban, R. (1930). Sprawozdanie Giełdy Pieniężnej w Poznaniu. Gazeta Bankowa, 10 (11).
27.Ustawa z dnia 20 stycznia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz.U. R.P., nr 13, poz. 71).
28.Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa społecznego (Dz.U. R.P. nr 71, poz. 687).
29.Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o organizacji giełd (Dz.U. R.P. nr 24, poz. 163).
30.Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. nr 35, poz. 155).
31.Woyzbun, S. (1928). Giełda. Przeszłość , organizacja obecna, obroty. Warszawa: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie.