Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland
(Przestrzenne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce)

Autorzy: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: nakłady inwestycyjne aktywność inwestycyjna mikro i małe przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania nakładów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce na poziomie województw w latach 2009-2015. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na podstawie danych GUS za lata 2009-2015. Metody badawcze zastosowane w pracy obejmują analizę struktury i dynamiki nakładów inwestycyjnych niefinansowych mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce. W celu oceny aktywności inwestycyjnej mikro i małych przedsiębiorstw wyznaczono takie wielkości jak: nakłady inwestycyjne na podmiot, nakłady inwestycyjne na pracującego, relację nakładów inwestycyjnych do przychodów. Wynik – Analiza danych GUS wskazuje na różnice między województwami w zakresie aktywności inwestycyjnej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce mierzonej nakładami inwestycyjnymi na podmiot, nakładami inwestycyjnymi na pracującego oraz relacją nakładów inwestycyjnych do przychodów. Oryginalność/Wartość – Ponieważ wiele z prowadzonych badań dotyczy grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jako całości, niniejszy artykuł, koncentrując się na aktywności inwestycyjnej osobno mikro i małych podmiotów, stanowi wkład do literatury z zakresu funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Central Statistical Office. (2011a). Activity of non-financial enterprises in 2009. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
2.Central Statistical Office. (2011b). Activity of non-financial enterprises in 2010. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
3.Central Statistical Office. (2013). Activity of non-financial enterprises in 2011. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
4.Central Statistical Office. (2014a). Activity of non-financial enterprises in 2012. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
5.Central Statistical Office. (2014b). Activity of non-financial enterprises in 2013. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
6.Central Statistical Office. (2015). Activity of non-financial enterprises in 2014. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
7.Central Statistical Office. (2016a). Activity of non-financial enterprises in 2015. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
8.Central Statistical Office. (2016b). Price indices – quarterly indicators. Data file. Retrieved from: http://bdm.stat.gov.pl.
9.Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014a). Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 279–293.
10.Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014b). Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001–2010. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 5 (43), 65–75.
11.Jaworek, M., Kuzel, M. (2013). Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155, 314–322.
12.Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1, 102–118.
13.Jędrzejczak-Gas, J. (2016). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, 9, 271–286.
14.Piwowarski, P. (2014). Inwestycje a wielkość przychodów sektora MSP w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2 (48), 91–100.
15.Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Starzyńska, D. (2016). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2009–2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10 (17), 117–132.
17.Szafraniec-Siluta, E., Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2012). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 97, 93–110.