Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2018.91-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Autorzy: Edward Nowak
Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Słowa kluczowe: szacowanie wartości przedsiębiorstwa wiarygodność informacji finansowych założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (87-94)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – głównym celem artykułu jest ukazanie przydatności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Metodologia badania – podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i unijnym oraz literatury z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami. Wynik – w artykule zidentyfikowano te zagadnienia uregulowane w międzynarodowych normach doty-czących sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia, które mają wpływ na pozycje wykorzystywane w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu podejścia majątkowego i dochodowego. Oryginalność/Wartość – znaczenie rozwiązań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem wpływu jakości informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych na wiarygodność szacunków wartości przedsiębiorstwa na podstawie tych informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bragg, S.M. (2010). Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
2.Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013.
4.Gos, W. (2011). Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzania. Formy prezentacji. Warszawa: PWE.
5.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). International Accounting Standard Board. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6.Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
7.Patera, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska
8.Szydełko, Ł. (2016). Wycena aktywów i pasywów. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: PWE.
9.Turyna, J. (2008). Rachunkowość finansowa. Warszawa: C.H. Beck.
10.Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.