Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych

Autorzy: PIOTR KASPRZAK
KATEDRA ANALIZY EKONOMICZNEJ I FINANSÓW, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Słowa kluczowe: inwestycje system podatkowy ulga podatkowa przedsiębiorczość
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (419-430)
Klasyfikacja JEL: H24 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań realizowanych za pośrednictwem systemów podatkowych w zakresie opodatkowania inwestycji. Autor dokonał analizy mechanizmów wykorzystywanych w wybranych państwach europejskich mogących mieć wpływ na podejmowane decyzji o przedsięwzięciu lub zaniechaniu rozpoczęcia wybranych rodzajów inwestycji. Metodyka badania: Przedstawiona w poniższym artykule analiza to przegląd literatury oraz rozwiązań o charakterze systemowym i prawnym. Ponadto, autor dokonał zbadania wtórnych danych statystycznych oraz specjalistycznych raportów z zakresu opisywanej tematyki. Wynik: Szeroko stosowanym narzędziem w przypadku podejmowanych przez przedsiębiorstwa inwestycji (np. w rynek nieruchomości) jest nakładany na osiągane dochody – podatek dochodowy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w państwach Europy, podatek ten nakładany jest najczęściej z progresywnymi stawkami w przypadku PIT oraz jest liniowo w przypadku CIT. Podatek ten powoduje bezpośrednie uszczuplenie osiąganych przez przedsiębiorców korzyści ekonomicznych, co zaś winno być wliczone już na etapie kalkulowania zakładanej stopy zwrotu. Oryginalność: Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny przegląd literatury oraz danych o charakterze prawnym i statystycznym. Wyniki stanowić mogą podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie zaprezentowanej problematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Study on R&D Tax Incentives (2015). Taxation Papers Working Paper No. 25.
2.Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
3.Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_price_statistics_-_house_price_index (18.01.2017).
4.Famulska, T. (red.) (2013). Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
5.Gawron, H. (1997). Ocena efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Henzel, H., Śmietana, K., Maszczyk, A. (2013). Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. W: K. Marcinek (red.), Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu (s. 28–45). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
7.Kasprzak, K., Wyrzykowski, W. (2017). Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (33), 83–95.
8.KPMG (2017). ASC 740 – Income Taxes. Summary of worldwide taxation on income and gains derived from listed securities. Pobrano z: https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2017/02/kpmg-asc-740-international--tax-guide.pdf (18.12.2017).
9.Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Nowak, E., Pielichat, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestycji. Warszawa: PWE.
11.Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Szczęsny, W., Śliwa, J. (2010). Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck.
13.Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48–58.
14.Uchman, J. (2014). Opodatkowanie dochodów a inwestycje w przedsiębiorstwie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 106, 45–56.
15.Union Internationale De La Propriete Immobiliere. Pobrano z: http://uipi.com/new/wp-content/uploads/2014/12/UIPI-Comparative-Analysis-on-Real-Estate-Taxation-2013.pdf (18.12.2017).
16.Wach, K. (2005). Systemy podatkowe Unii Europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Wrońska, E. (2008). Źródła finansowania wypłat dywidend. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Wyrzykowski, W. (2008). Podatki w Polsce. Zarys wykładu. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Bookmarket.