Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-66
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wybrane problemy zarządzania finansami w instytucjach płatniczych

Autorzy: Henryk Sobolewski

Grzegorz Wojtkowiak
Słowa kluczowe: krajowe instytucje płatnicze zarządzanie finansami e-commerce
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (841-850)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zaprezentowanie problematyki zarządzania finansami krajowych instytucji płatniczych, ich kondycji finansowej oraz roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce. Metodologia badania – Analiza wyników finansowych i danych rynkowych na podstawie danych pierwotnych, analiza przepisów prawa oraz wywiad. Wynik – Przedstawienie specyficznych warunków i wyzwań zarządzania finansami w instytucjach płatniczych, uporządkowanie wiedzy o problematyce funkcjonowanie instytucji płatniczych. Oryginalność/wartość – Analiza problematyki zarządzania finansami dla wąskiej i względnie nowej grupy instytucji płatniczych, pełniących ważną rolę w rozwoju rynku e-commerce
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chodak G. (2010), E-commerce – The Way of Market Globalization, Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.
2.ub.uni-muenchen.de/34181/1/MPRA_paper_34181.pdf (dostęp 10.01.2015).
3.Dąbrowska A. (2010), Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (w świetle wyników
4.badań), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, www.wzieu.pl/zn/595/ZN_595.pdf
5.(10.01.2015).
6.eCommerce Poland 2013 (2013), Executive summary report, Dotcom River, Wrocław.
7.E-commerce w Polsce 2015 (2015), Gemius, www.ecommercepolska.pl/files/2014/3773/7695/E-commerce_w_
8.Polsce_2015.pdf (28.01.2016).
9.Górka J. (2013), Aspekty ekonomiczne obrotu bezgotówkowego, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska,
10.M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, www.kul.pl/files/1225/public/obrot.pdf#page=57 (10.01.2016).
11.Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimonowicz M. (2011), Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu,
12.Warszawa.
13.Harasim J. (2015), Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce,
14.Zeszyty Naukowe nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
15.Informacja dla KNF. Podsumowanie czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym,
16.spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i krajowych instytucjach płatniczych za rok 2013, Departament
17.Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, www.knf.gov.pl/opracowania/
18.rynek_uslug_platniczych/analizy_i_opracowania.html (10.01.2016).
19.Informacje o sytuacji biur usług płatniczych (BUP) i krajowych instytucji płatniczych (KIP) w okresie IV kw. 2012–
20.III kw. 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej
21.oraz Instytucji Płatniczych, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_uslug_platniczych/index.html (10.01.2016).
22.Iwańczuk-Kaliska A. (2013), Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych,
23.w: Obrót bezgotówkowy w Polsce, red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
24.Kawa A. (2014), Logistyka e-handlu w Polsce, Raport, http://media.poczta-polska.pl/file/attachment/612453/bb/
25.logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf (10.01.2015).
26.Kunkowski J. (2013), Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu, „Copernican Journal of Finance
27.& Accounting” vol. 2, iss. 2.
28.Kwiecień A. (2015), Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami, Zeszyty
29.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 73.
30.Maciejewski K. (2013), Uczestnicy obrotu bezgotówkowego na rynku polskim, w: Obrót bezgotówkowy w Polsce,
31.red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
32.Paluszczak M. (2014), Płatności E-eommerce, w: E-commerce manager. Profesjonalista w ehandlu, red. A. Zygadlewicz,
33.Fundacja Polak 2.0, Poznań.
34.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa
35.w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych.
36.Srokosz W. (2004), Instytucja pieniądza elektronicznego, „CBKE e-biuletyn” nr 3.
37.Szpringer M., Szpringer W. (2014), Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle
38.projektu noweli do dyrektywy PSD), „E-mentor” nr 4 (56).
39.Ślążyńska-Kluczek D. (2015), Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych w Polsce i Europie, „Kwartalnik
40.Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2.
41.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
42.Zwyczaje płatnicze Polaków (2013), Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/
43.zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (28.01.2016).