Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-65
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wartość firmy w polityce bilansowej przedsiębiorstwa

Autorzy: Edyta Piątek
Słowa kluczowe: ujemna wartość firmy wycena bilansowa polityka bilansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (829-840)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Metody wyceny i ustalania wartości firmy wpływają na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zasady wyceny wartości firmy określone w ustawie o rachunkowości nie przystają do nowych realiów gospodarczych i stają się instrumentem kreatywnej rachunkowości. Artykuł ma na celu wskazanie sytuacji, w których zastosowanie ustawowej definicji wyceny ujemnej wartości firmy jest sprzeczne z zasadami nadrzędnymi: wiernego obrazu i przewagi treści nad formą. Metodologia badania – Badanie sprowadzało się do analizy przypadku ustalenia ujemnej wartości firmy dla występującego w rzeczywistości podmiotu gospodarczego. Problem ujemnej wartości analizowano w kontekście warunków niewypłacalności określonej w prawie upadłościowym i likwidacyjnym. Wynik – Przeprowadzona analiza sposobu ustalenia ujemnej wartości firmy wskazuje na zachowanie wszystkich wymogów operacyjnych określania tej wielkości, pomimo działania wbrew nadrzędnym zasadom rachunkowości. Opisany w ustawie o rachunkowości sposób ustalania ujemnej wartości firmy determinuje finansowe wskaźniki niewypłacalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Wyniki analizy wskazują na konieczność zmiany koncepcji ujemnej wartości firmy i zaimplementowania rozwiązania określonego w amerykańskich standardach rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz Z. (2001), Wartość godziwa i jej ustalanie, „Rachunkowość” nr 9.
2.Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1999), International Accounting, Financial Times Pitman Publishing, London.
3.MSSF 3 (2008), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3, Dz. Urz. UE L.320/373.
4.Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5.Piątek E. (2005), Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Waszawa.
6.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
7.Nowak W.A. (2001), Wartość godziwa czy rzetelna rynkowa, „Monitor Rachunkowości i Finansów” nr 10.