Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-64
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce

Autorzy: Edward Nowak
Słowa kluczowe: wyważenie kosztów i korzyści zasada proporcjonalności ustawa o rachunkowości dyrektywy Unii Europejskiej sprawozdawczość finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (819-827)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Ukazanie wpływu zasad rachunkowości oraz zaleceń zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady na system sprawozdawczości finansowej w Polsce określony w ustawie o rachunkowości. Metodologia badania – Analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz krytyczna analiza literatury. Wynik – Wykazanie, że rozwiązania dotyczące sprawozdawczości finansowej określone w dyrektywie Unii Europejskiej oraz w ustawie o rachunkowości są dostosowane do skali działalności jednostek gospodarczych, co jest zgodne z zasadami proporcjonalności oraz wyważania kosztów i korzyści. Oryginalność/wartość – Ocena zasady proporcjonalności w rachunkowości dotyczącej obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych oraz równoważenia kosztów korzyściami z dostarczaniem informacji finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dadacz J. (2014), Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, „Rachunkowość” nr 1.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań
3.finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów
4.jednostek, Dz.U. UE L 182 z 29.06.2013 r.
5.IFRS for SMEs (2009), The International Reporting Standard for Small and Mediumsized Entities, IASB, London,
6.www. casb.org.
7.Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view – teoria
8.i regulacje, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” t. 74 (130).
9.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych
10.w Polsce, Warszawa.
11.Nowak E. (2013), Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle
12.nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802.
13.Nowak E. (2014), Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej, Prace Naukowe
14.Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344.
15.Nowak W.A. (2009), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek –
16.uchwalony, „Rachunkowość” nr 9.
17.Poniatowska L. (2015), Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości, Prace
18.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388.
19.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, nr 47, poz. 330.
20.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2014, poz. 1100.
21.Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2015, poz. 1333.