Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-41
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek w latach 2010–2014

Autorzy: Aleksandra Wicka
Słowa kluczowe: wydatki na ubezpieczenia gospodarstwo domowe pracujących na własny rachunek elastyczność dochodowa popytu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (523-532)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań było określenie, jak zmieniał się poziom i struktura wydatków na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek. Przedstawiono także analizę zależności wydatków na ubezpieczenia od dochodów rozporządzalnych i liczby osób w gospodarstwie domowym. Zakres czasowy badań obejmował lata 2010–2014. Stwierdzono, że w wydatkach na ubezpieczenia dominującą pozycję mają ubezpieczenia komunikacyjne, w tym obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ustalono także, że ubezpieczenia w badanym okresie były dla gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek dobrem normalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg D., Ficher S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
2.Budżety gospodarstw domowych (2006–2015), GUS, stat.gov.pl.
3.Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Gregor B. (2003), Elastyczność popytu, w: Analiza Rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa.
5.GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/metodologia-badania-budzetow-gospodarstwdomowych,10,1.html (3.02.2016).
6.GUS (2014), Ludność i gospodarstwa domowe, cz. II, stat.gov.pl.
7.GUS (2015), Polski Rynek Ubezpieczeniowy, stat.gov.pl.
8.Lisowski R. (2003), Prognozowanie popytu rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych, www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Prognozowanie_lisowski_2.pdf.
9.Nowotarska-Romaniak B. (2013), Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
10.Ortyński K. (2010), Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, CeDeWu, Warszawa.
11.Smyczek S. (2007), Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
12.Solomon M.R. (1996), Consumer behavior: Buying having and being, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ.
13.Szopa B. (2006), Kondycja polskich gospodarstw domowych u jej zmiany, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin.
14.Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
15.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
16.Wicka A. (2015), Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych rolników w latach 2009–2013, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XVII, z. 5.