Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z o.o.

Autorzy: Sebastian Susmarski
Słowa kluczowe: szpital powiatowy transformacja analiza
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (497-507)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W polskich jednostkach samorządu terytorialnego często można zauważyć spory o charakterze ambicjonalnym, zwłaszcza tam, gdzie przenikają się kompetencje różnych szczebli samorządu, bądź tam, gdzie granica pomiędzy tymi kompetencjami nie jest ostro zarysowana. Takim obszarem wydaje się być ochrona zdrowia w odniesieniu do samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Jakkolwiek granice kompetencji są jasno określone przepisami prawa, to jednak sytuacja komplikuje się, gdy zarówno powiat, jak i województwo są właścicielami szpitali. Celem artykułu jest prezentacja możliwych rozwiązań przekształcenia szpitala, którego właścicielem jest powiat, w tym konsolidacji z jednostką, której właścicielem jest województwo pomorskie. Zapewnienie stabilności systemu pomorskiej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców stanowi dla władz obydwu szczebli rozwiązanie o charakterze nadrzędnym. Artykuł jest głosem w dyskusji na temat sposobów restrukturyzacji szpitali powiatowych znajdujących się w złej kondycji finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski L., Waśniewski T. (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
2.Kachniarz M. (2013), Konsolidacja a efektywność w ochronie zdrowia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 296.
3.Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe Strategiczne Ramy, htwww.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2133-Policy_paper_dla_ochrony_zdrowia_na_lata_2014_2020_Krajowe_Strategiczne_Ramy.html.
4.Nogalski B., Falencikowski T. (2009), Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia, w: Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
5.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Węgrzyn M. (2014), Rentowność szpitali samorządowych w Polsce, „Nauki o Finansach” nr 3 (30).
6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych z dnia 26 marca 2015 r., Dz.U. 2015, poz. 458.
7.Stępniak-Kucharska A., Stos D. (2009), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przesłanki i procedury, Państwowa
8.Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Skierniewice.
9.Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., Dz.U. nr 210, poz. 2135.
10.www.krs-online.com.pl/szpital-pucki-sp-z-o-o-krs-863781.html (12.06.2015).
11.www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=734087&p_token=0.40460794244736187 (22.05.2015).
12.www.szpitalpuck.pl/PL/historia.html (12.06.2015).