Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym

Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (441-448)
Słowa kluczowe: strategie zabezpieczające zarządzanie ryzykiem kursowym przedrozliczeniowe limity skarbowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Piotr Wybieralski

Abstrakt

Zasady zarządzania ryzykiem kontrahenta w banku komercyjnym, w szczególności dotyczące wykorzystania limitów skarbowych jako zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym zawieranych z przedsiębiorstwem niefinansowym instrumentów pochodnych, inkorporują zapisy zawarte w funkcjonujących w Polsce oraz Unii Europejskiej przepisach prawa. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane podstawy prawne regulujące współpracę w obszarze skarbowym, w szczególności zapisy wynikające z Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego oraz na kluczowe przypadki naruszenia warunków umownych, jako przesłanki do rozwiązania transakcji terminowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
2.Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
3.Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 r.
4.Rekomendacja A, B, G, H, I (2010), KNF, Warszawa.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych.
6.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
8.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
9.Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r.
10.Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r.
11.Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
12.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (2005a), Dz.U. nr 183, poz. 1537.
13.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2005b), Dz.U. nr 183, poz. 1538.
14.Wybieralski P. (2013a), Ekwiwalent ryzyka kredytowego jako syntetyczna miara ryzyka przedrozliczeniowego derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym, w: Trendy rozwojowe w gospodarcze światowej, red. M. Bartosik-Purgat, J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 93–103.
15.Wybieralski P. (2013b), Wykorzystanie metody Value at Risk (VaR) w procesie zarządzania ryzykiem kursowym z zastosowaniem derywatów walutowych na rynku pozagiełdowym (OTC), w: Wybrane problemy nauki, ekonomii, finansów i bankowości, red. W. Łuczyński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2013, s. 87–99.