Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw

Autorzy: Olga Martyniuk
Słowa kluczowe: lokalizacja przedsiębiorstw ryzyko małe przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (419-429)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zdawać by się mogło, że nie ma nic bardziej pewnego i stabilnego jak lokalizacja przedsiębiorstwa. Jednak decyzje o jej wyborze, zmianie lub zachowaniu są z reguły podejmowane w sytuacji niepełnej oraz nie zawsze wiarygodnej informacji o rzeczywistej wartości lokalizacyjnej i przestrzennej potencjalnych lub rzeczywistych miejsc lokalizacji przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza ryzyka lokalizacji małego przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym i próba określenia jego istotności w podejmowaniu decyzji przez współczesnych przedsiębiorców. Metodologia badania – Istota ryzyka lokalizacji opisana zostanie na podstawie przeprowadzonych studiów literatury polskiej. Natomiast bazę źródłową do oceny postrzegania ryzyka lokalizacji przez przedsiębiorców stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na losowej próbie 246 mikro i małych podmiotów funkcjonujących w strefach podmiejskich Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego. Wynik – Decyzje lokalizacyjne w mikro i małych przedsiębiorstwach są podejmowane w oparciu o czynniki personalne, dużo mniej istotna jest kwestia popytu, kosztów, nakładów inwestycyjnych czy dostępności zasobów. Wskazuje to, że małe przedsiębiorstwa w tym obszarze działają zgodnie z teoriami lokalizacyjnymi w nurcie behawioralnym. Oryginalność/wartość – W polskiej literaturze z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstw rzadko podejmowana jest szczegółowo kwestia analizy otoczenia, a w szczególności aspekt lokalizacji przedsiębiorstwa, chociaż wydaje się, że decyzje lokalizacyjne mają wpływ na kondycję finansową nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. Wiążą się one najczęściej z istotnymi nakładami inwestycyjnymi i mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w obszarze aktywów materialnych i niematerialnych. Z tego względu wydaje się, że warto zwrócić większą uwagę na kwestię analizy lokalizacji w publikacjach z zakresu analizy ekonomicznej, tak by osoby podejmujące decyzje miały większą świadomość ryzyka lokalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska A. (2014), Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznych, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa, s. 21–31.
2.Bławat F. (2011), Podstawy analizy ekonomicznej. Teoria, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa.
3.Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
4.Godlewska-Majkowska H. (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.
5.Godlewska-Majkowska H. (2014), Ryzyko lokalizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (2014), red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa, s. 201–222.
6.Gołebiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
7.Kowalak R. (2003), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
8.Nowak E. (2014), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
9.Pastusiak R. (2003), Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
10.Pazio W.J. (2002), Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
11.Projekty inwestycyjne, finansowanie i procedury oceny (1996), red. T. Gostkowska-Drzewicka, ODDK, Gdańsk.
12.Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce (2014), red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa.
13.Szymańska I.A., Płaziak M. (2014), Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach, „Przedsiębiorczość i Edukacja” nr 10, s. 71–84.
14.Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.