Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

Autorzy: Jarosław Kaczmarek
Słowa kluczowe: zagrożenie finansowe upadłość przedsiębiorstw systemy wczesnego ostrzegania
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (407-418)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Badaniu poddano poziom, intensywność i czas reakcji obiektów na zmiany w otoczeniu, która to reakcja opisana została zmianami wartości miary stopnia zagrożenia finansowego. Uporządkowano i wyróżniono obszary zagrożenia oraz dokonano klasyfikacji obiektów względem wzorców normatywnych. Analizowanymi obiektami były sekcje i działy PKD utworzone z całości, jakimi są przedsiębiorstwa (ujęcie mezoekonomiczne). Metodologia badania – Wykorzystano metody empiryczno-indukcyjne w ramach wielozmiennych modeli logitowych predykcji zagrożenia finansowego, mapy ciepła w identyfikowaniu obszarów zagrożenia, statystyki opisowe w wyróżnieniu cech badanej zbiorowości oraz klasyfikowanie obiektów za pomocą miary syntetycznej oceny. Wynik – Ogólną konstatacją jest wykazana wysoka skuteczność opracowanych narzędzi prospektywnego pomiaru zagrożenia. Jako hipotezy badawcze pozytywnie weryfikowano zróżnicowaną reakcję przedsiębiorstw tworzących obiekty na zmiany w otoczeniu względem klas ich wielkości i rodzaju działalności oraz wysoki stopień asymetryczności rozkładu zagrożenia w badanej zbiorowości. Wykazano wysoką trafność klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem syntetycznej miary oceny oraz wskazano możliwość wykorzystania map ciepła do prowadzenia wnioskowań o zależnościach międzyobiektowych. Oryginalność/wartość – W tworzeniu miar zagrożenia zastosowano innowacyjne metody i techniki szczegółowe, unikalne są także rozmiary zbioru uczącego. Badaniu poddano pełną zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych, co jest niezmiernie rzadkie. Estymowane miary zagrożenia umożliwiają prowadzenie nie tylko statycznej, a przede wszystkim dynamicznej analizy porównawczej, przy ich skalowaniu w jednostkach odpowiadających wielkości odsetka sądowych postępowań upadłościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska A. (2009), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, w: Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, SGH, Warszawa.
2.Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
3.Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Cabała P. (2008), Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
5.Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
6.Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2011), Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb Instrumentu Szybkiego Reagowania. Założenia rozwiązania „System Wczesnego Ostrzegania” – Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie mikroekonomicznym, MASP UEK, Kraków (maszynopis powielony).
7.Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2011–2014), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny (I–XIII), red. J. Kaczmarek, MSAP UEK, Kraków (maszynopis powielony).
8.Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2014), Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia upadłością, w: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Koncepcja i implementacja, red. P. Boguszewski, PARP, Warszawa.
9.Gierszewska G., Romanowska M. (1995), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
10.Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
11.Hamel G., Prahalad C.K. (1994), Competing for the Future Breakthrough, Harvard Business School Press, Boston.
12.Hermann Ch.F. (1963), Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, „Administrative Science Quarterly” vol. 8, no. 1, s. 61–82.
13.Kaczmarek J. (2010), Counteracting the Crisis in the Economies of New EU Member States in the Context of the Development of Integration Processes, w: The Community Integration Process Between Eastern and Southern Europe, red. M. Lanfranchi, Messina, s. 19–25.
14.Kaczmarek J. (2010), The Concept of the Rapid Reaction Facility in Poland in View of the Economic Crisis, w: Enterprise in the Face of Challenge of the 21st Century Economy, red. R. Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Toruń – Dom Organizatora, Toruń, s. 85–90.
15.Kaczmarek J. (2011), The Role of Structural Policies in Counteracting the Crisis, w: Moving from the Crisis to Sustainability. Emerging Issues in the International Context, red. G. Calabro, A. D’Amico, M. Lanfranchi, G. Moschella, L. Pulejo, R. Salomone, Milano, s. 45–49.
16.Kaczmarek J. (2012), Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji – uwarunkowania, procesy, efektywność, Difin, Warszawa.
17.Kaczmarek J., Fijorek K., Kolegowicz K., Krzemiński P. (2015), Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – koncepcja systemowa ISR, „Przegląd Organizacji”,nr 4, s. 18–25.
18.Kaczmarek T.T. (2009), Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa.
19.Lindbeck A. (1981), Industrial Policy as an Issue in the Economic Environment, „The World Economy” nr 4.
20.Lipowski A. (1994), Przemiany strukturalne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
21.Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 49, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
22.Mączyńska E. (2011), Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. S. Morawska, SGH, Warszawa.
23.Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” nr 2.
24.Mitroff I.I. (2001), Managing Crises Before They Happen, American Management Association, New York.
25.Mitroff I.I., Pearson C.M. (1993), Crises Management. A Diagnostic Guide for Improving Your Organization’s Crisis-Preparedness, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
26.Młynarski S., Kaczmarek J. (2002), Wykorzystanie sądowego postępowania układowego w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa–Kraków.
27.Obłój K. (1987), Kryzysy organizacyjne, „Przegląd Organizacji” nr 1.
28.Prusak B. (2011), Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa.
29.Quinn B., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, „Management Science” vol. 29, no. 1, s. 33–51.
30.Rogowski W. (1999), Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, „Bank i Kredyt” nr 6.
31.Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
32.Schwartz A. (2005), A Normative Theory of Business Bankruptcy, „Virginia Law Rewiev” vol. 91, s. 1200–1206.
33.Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
34.Smart C.F., Thompson W.A., Vertinsky I. (1978), Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis, „Journal of Business Administration” vol. 9.
35.Stępień P., Strąk T. (2002), Analiza kształtowania się procesów upadłościowych w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, w: Zarządzanie Finansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia. Tom 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 501–506.
36.Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
37.Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
38.Wieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
39.Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.
40.Zavgren C. (1983), The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art, „Journal of Accounting Literature” vol. 2, s. 1–33.
41.Zelek A. (2002), Wczesna identyfikacja kryzysu ucieczką od bankructwa, „Przegląd Organizacji” nr 2.
42.Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.
43.Zelek A., Gwarek A. (2000), Symptomy kryzysu organizacji, „Firma i Rynek” nr 2.