Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych metod oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA

Autorzy: Anna Feruś
Słowa kluczowe: efektywność techniczna DEA zdolność kredytowa ryzyko kredytowe credit-scoring
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (395-405)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania omówione w artykule prowadzono na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metodą punktową, analizą dyskryminacyjną, regresją liniową). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Emel A.B., Oral M., Reisman A., Yolalan R. (2003), A credit scoring approach for the commercial banking sector, „Socio-Econoimc Planning Sciences” vol. 37, s. 103–123.
2.Feruś A. (2006a), Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt” nr 7, s. 44–59.
3.Feruś A. (2006b), Określanie poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS, Warszawa, s. 245–253.
4.Feruś A. (2006c), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263–269.
5.Feruś A. (2007a), Szacowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody DEA, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa, s. 225–233.
6.Feruś A. (2007b), Wykorzystanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław, s. 144–154.
7.Feruś A. (2008a), Управління Кредитними Ризиками Підприємств За Допомогою Методу DEA – Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z zastosowaniem metody DEA, w: Актуальні Проблеми Управління – Aktualne problemy zarządzania: Монографія, t. 2, Запоріжжя–Жешув, s. 196–215.
8.Feruś A. (2008b), Zarządzanie ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody DEA w ramach credit-scoringu, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław, s. 153–160.
9.Feruś A. (2012), The use of Data Envelopment Analysis method for estimate of companies’ credit risk, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. 271, t. 1, Wrocław, s. 133–143.
10.Gospodarowicz A. (2004), Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 119–129.
11.Gospodarowicz M. (2000), Procedury analizy i oceny banków, „Materiały i Studia NBP” nr 103.
12.Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
13.Pawłowska M. (2005), Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, „Materiały i Studia NBP” nr 192.
14.Simak P.C. (2000), Inverse and Negative DEA and their Application to Credit Risk Evaluation, Centre for Management of Technology and Enterpreneurship, Faculty of Applied Sciences and Engineering, University of Toronto, Toronto.