Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej

Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (245-255)
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii elektrownie wiatrowe wartość przedsiębiorstwa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Sławomir Jankiewicz

Piotr Grądzik

Abstrakt

Cel – Syntetyczna ocena wpływu zwiększenia ilości elektrowni wiatrowych w Polsce na wartość operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej. Metodologia badania – Zastosowano głównie metodę analizy opisowej i porównawczej, a także metodę historiograficzną. Ponadto, wykorzystano własne doświadczenia i spostrzeżenia zebrane w trakcie współpracy z jednym z operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej w Polsce i Niemczech. Wynik – Zwiększenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru wpłynie negatywnie na wartość operatorów systemu dystrybucji. Spowodowane to będzie m.in. problemami w zarządzaniu siecią, by prawidłowo funkcjonowała przy dużej zmienności obciążenia oraz zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na rozbudowę sieci w porównaniu z podłączeniem tradycyjnych źródeł wytwarzania. Oryginalność/wartość – Zwrócono uwagę na problem, jaki dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej stanowią odnawialne źródła energii (szczególnie wiatrowe). Obecnie w Polsce firmy dystrybucyjne, jak i Ministerstwo Energii, nie zajmują się kwestiami, które będą miały zasadniczy wpływ na branżę energetyczną za kilka lat, a które dotyczą podłączenia do sieci znacznej ilości wytwórców charakteryzujących się dużą zmiennością podaży. Nie ma wypracowanego systemu zarządzania siecią w takim przypadku, nie wiadomo, jakie wymagane będą nakłady finansowe, by sprostać nowym warunkom, a prowadzony przez OSD proces odbudowy i rozwoju sieci nie uwzględnia potrzeb OZE. Przeprowadzona syntetyczna analiza potwierdziła zasadność dalszych pogłębionych badań, których efektem powinno być stworzenie modelu referencyjnego pozwalającego na dostosowanie struktury zarządzania operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej do specyfiki rozproszonych źródeł wytwarzania. Jest to istotne, ponieważ możemy spodziewać się znacznego wzrostu potencjału z odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baar M. (2015), Einspeisemanagement aktuell E.DIS AG, Windenergietage 11.11.2015 in Linstow, http://www.windenergietage.de/WT24/24WT11_F12_1255_edis1.pdf (28.01.2016).
2.Bukowski M. (2013), 2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, WISE, Warszawa.
3.Borys G. (2014), System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 1, nr 198, s. 35–41.
4.CIRE (2015), http://www.cire.pl/item,70517,1,0,0,0,0,0,wzrosl-udzial-wegla-w-produkcji-energii-elektrycznej-wniemczech.html (28.01.2016).
5.Dilba J., Dönsz-Kovács T., István F., Krzyszkowska J., Mojžiš M., Pašek O., Trilling M. (2015), Climate’s Enfants Terribles, How New Member States’ Misguided Use of EU Funds Is Holding Back Europe’s Clean Energy Transition, CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, Praga–Bruksela.
6.Energiewirtschaftsgesetz (2005), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG) vom 7. Juli, (BGBl. I S. 1970, 3621).
7.Erneuerbare-Energien-Gesetz (2014), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2014) vom 21. Juli, (BGBl. I S. 1066).
8.EEG in Zahlen 2014 (2015), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEGinZahlen_2014_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (28.01.2016).
9.Gemeinsamer Netzausbauplan der 110-kV-Verteilnetzbetreiber der Regelzone 50Hertz (2016), https://www.e-dis.de/ cps/rde/xbcr/edis/Veroeffentlichung_Netzausbauplanung.pdf (6.02.2016).
10.Jankiewicz S. (2014), Energetyka rozproszona jako czynnik rozwoju regionu, w: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, red. M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 341–352.
11.Jankiewicz S. (2015), Influence of transmission grids onto development of renewable energy sources in Poland, w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 2, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i in., Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Wojskowa Akademia Techniczna, Poznań, s. 273– 282.
12.Jarczyński M. (2014), Rola Operatora Systemu Dystrybucyjnego w działaniach na rzecz zmniejszenia emisji CO2, w: Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania, red. J. Mazurkiewicz, K. Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 125–130.
13.Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K. (2015), Infrastruktura energetyczna – potrzebny plan Marshalla?, SRNPRE, www.rada-npre.pl (20.04.2015).
14.Komisja Europejska (2011), Energy Roadmap 2050, Bruksela. Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie zmian? (2015), PwC, ING Bank Śląski, Warszawa.
15.Monitoringbericht 2015 (2016), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn.
16.Netzausbau und Netzinnovationen im Verteilnetz mit zunehmenden dezentralen Erzeugungsanlagen (2015), 17. Brandenburger Energietag Cottbus, http://www.eti brandenburg.de/fileadmin/user_upload/energietag _2015/Forum_3/02_Bock_Netzinnovationen.pdf (28.01.2016).
17.Odnawialne źródła energii w Niemczech – 2014 (2015), PKKE, BDEW.
18.Sektor energetyczny w Polsce (2012), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa.
19.Sajnóg A. (2014), Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 2, s. 59–61.
20.URE (2015a), Sprawozdanie z działalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2014 rok, Warszawa.
21.URE (2015b), http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html (29.01.2016).