Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki

Autorzy: Marek Jabłoński
Słowa kluczowe: zdolności operacyjne intencje zarządcze raport zintegrowany sprawozdanie finansowe model biznesu
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (227-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ujawniania charakterystyki modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Przedstawiono nowe podejście do przedstawiania potencjału firm przy pomocy opisu modelu biznesu stosowanego przez przedsiębiorstwo oraz intencji strategicznych zarządów firm. Problem opisywania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych jest nowym zagadnieniem i stanowi ważny obszar eksploracji naukowych, jak i poszukiwania praktycznych rozwiązań. Dotychczasowe rozwiązania światowe nie są jednoznaczne, prezentowane są różne podejścia w tym zakresie. Nie ma zgody co do ostatecznego rozwiązania, które mogłoby być uznane za pewien standard. Ważną rolę w zakresie uwzględnienia modelu biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw ma tzw. Raport Zintegrowany. Metodologia badania – Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, a także zaprezentowano wybrane interpretacje na temat miejsca i roli pojęcia modelu biznesu w raportach finansowych, w tym stanowiska prezentowane przez członków ASAF – Accounting Standards Advisory Forum. W części badawczej pracy dokonano badań jakościowych, które objęły trzy wybrane zintegrowane raporty polskich przedsiębiorstw, które oceniono z punktu widzenia identyfikacji atrybutów modelu biznesowego. Wyniki – Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych należy stwierdzić, że istnieje potrzeba zbudowania jednolitych ram definicyjnych oraz konceptualnych dla realizacji procesu przedstawiania istoty modelu biznesowego w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Należy także zwiększać świadomość oraz wiedzę wśród przedsiębiorców na temat potrzeby, formy i jakości ujawniania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych. Oryginalność/wartość – Zwrócenie uwagi na nowy sposób raportowania okresowego przedsiębiorstw z punktu widzenia ujawniania informacji na temat modelu biznesowego. Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, wskazano nowe trendy i proponowane nowe rozwiązania. Badania wykazały, że istnieje problem osadzenia koncepcji modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na szereg problemów i przypadków niezrozumienia istoty modelu biznesu oraz intencji zarządczych w kontekście informowania interesariuszy o potencjale przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ASB Discussion Paper DP/2013/1 (2013), A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Agenda paper 8.2 (M135), Australian Accounting Standards Board, AASB, 11–12 December.
2.Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, w: E. Nowak, M. Kowalewski, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
3.Biuletyn MSSF (2014), Naprzeciw standardom, Deloitte.
4.Busco C., Frigo M.L., Quattrone P., Riccaboni A. (2013), Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting, „Strategic Finance”, August.
5.CGMA briefing (2014), Integrated Thinking, The next step in integrated reporting, World Congress of Accountants.
6.Eccles R.G., Krzus M.P., Krzus M. (2015), Meaning and Momentum in the Integrated Reporting Movement, „Journal of Applied Corporate Finance” vol. 27, no. 2.
7.EFRAG, ANC & FRC Presentation (2013), The role of the business model in financial statements, December, www.frc.org.uk/News-and-Events/FRC-Press/Press/2013/December/EFRAG,-ANC-and-FRC-issue-a-research-paper-%E2%80%98The-rol.aspx.
8.European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), The French Autorité des Normes Comptables (ANC) and the UK Financial Reporting Council (FRC) (2013), The role of the business model in financial statements, Research Paper, December.
9.European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), The French Autorité des NormesComptables (ANC) and the UK Financial Reporting Council (FRC) (2014), The role of the business model in financial statements, Feedback Statement on Research Paper, September.
10.http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/narzedzia/model-biznesowy.
11.http://wiadomosci.stockwatch.pl/x-edycja-konkursu-the-best-annual-report-rozstrzygnieta,patronaty,148316.
12.Hudson J., Jeaneau H., Zlotnicka E.T. (2012), Q-Series, What is Integrated Reporting? „UBS Investment Research”.
13.IFRS – ASB Agenda ref 8A (2014), Project Conceptual Framework, Paper topic Business model.
14.Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
15.Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, w: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. B. Nita, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Leisenring J., Linsmeier T., Schipper K., Trott E. (2011), Business Model (Intent)-Based Accounting, Presentation at the Information for Better Markets Conference, London.
17.Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
18.Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69.
19.Osterwalder A. (2004), The business model ontology: A proposition in a design science approach, PhD Thesis, University of Lausanne.
20.Sorrentino M., Smarra M. (2015), The Term “Business Model” in Financial Reporting: Does It Need a Proper Definition?, „Open Journal of Accounting” 11–22, www.scirp.org/journal/ojaccthttp://dx.doi.org/10.4236/ojacct.2015.42002.
21.The International <IR> Framework (2013), International Integrated Reporting Council (‘the IIRC’), December. Towards integrated reporting (2011), Communicating Value in the 21st Century, Copyright by the International Integrated Reporting Committee, September.
22.Walińska E.M. (2015), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” t. 82 (138).