Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Problemy pomiaru płynności transakcyjnej w kontekście jej wieloaspektowości

Autorzy: Szymon Stereńczak
Słowa kluczowe: pomiar płynności płynność rynku rynek kapitałowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (125-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki istniejących mierników płynności rynku kapitałowego oraz zbadanie, czy ich wartości są ze sobą pozytywnie skorelowane. Metodologia badania – W badaniu wykorzystano analizę korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami płynności obrotu dla największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik – Brak lub ujemna korelacja między większością wskaźników mierzących poszczególne aspekty płynności wskazuje na to, że dobór miary płynności obrotu może mieć wpływ na wyniki badań jej determinant czy na wymaganą stopę zwrotu z akcji. Badanie wykazało także, że miary aproksymujące poziom kosztów transakcyjnych są ze sobą nieskorelowane w sposób statystycznie istotny. Oryginalność/wartość – Wyniki badań dają podstawę do szukania nowej miary płynności rynku kapitałowego, która oddawałaby jej wieloaspektowość.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acharya V.V., Pedersen L.H. (2005) Asset pricing with liquidity risk, „Journal of Financial Economics” vol. 77, s. 375–410.
2.Aitken M., Comerton-Forde C. (2003), How should liquidity be measured?, „Pacific-Basin Finance Journal” vol. 11, no. 1, s. 45–59.
3.Akram N. (2014), The effect of liquidity on stock returns. Evidence from Pakistan, „IOSR Journal of Business and Management” vol.16, no. 2, s. 66–69.
4.Amihud Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, „Journal of Financial Markets” vol. 5, s. 31–56.
5.Baker H.K. (1996), Trading location and liquidity: An analysis of U.S. dealer and agency markets for common stocks, „Financial Markets, Institutions & Instruments” vol. 5. no. 4, s. 1–51.
6.Chordia T., Subrahmanyam A., Anshuman V.R. (2001), Trading activity and expected stock returns, „Journal of Financial Economics” vol. 59, no. 1, s. 3–32.
7.Corwin S.A., Schultz P. (2012), A simple way to estimate bid/ask spread from daily high and low prices, „The Journal of Finance” vol. 67, no. 2, s. 719–760.
8.Crockett A. (2008), Market liquidity and financial stability, Banque de France, „Financial Stability Review” no. 11, s. 13–17.
9.Datar M.K. (2000), Stock market liquidity. Measurement and implications, Proceedings of the 4th Capital Market Conference.
10.Fong K., Holden C.W., Trzcinka C.A. (2011), What are the best liquidity proxies for global research?, Working Paper.
11.Gabrielsen A., Marzo M., Zagaglia P. (2011), Measuring market liquidity: An introductory survey, Quaderni DSE Working Paper no. 802
12.Garsztka P., Matuszewski P., Wieloch K. (2004), Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET – czas, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 177, s. 239–254.
13.Hałaj G., Sieradzki R. (2008), Metody pomiaru płynności rynku akcji, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
14.Hasbrouck J. (2009), Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data, „The Journal of Finance” vol. 64, no. 3, s. 1445–1477.
15.Jankowski R., Olbryś J. (2015), Wymiary płynności rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” nr 73, s. 645–658.
16.Kołodziejczyk M., Lasota J., Piechota P. (2013), Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie spółek notowanych na GPW, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” nr 60, s. 59–68.
17.Kopańska-Bródka D., Michalska E., Dudzińska-Baryła R. (2014), Miara relatywnej atrakcyjności rynkowej instrumentu finansowego, Zeszyty Naukowe, „Organizacja i Zarządzanie” nr 68, s. 189–198.
18.Kucharski A. (2010), Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” nr 28, s. 457–468.
19.Kyle A. (1985), Continuous auctions and insider trading, „Econometrica” vol. 53, no. 6, s. 1315–1336.
20.Lesmond D.A., Ogden J.P, Trzcinka C.A. (1999), A new estimate of transaction costs, „The Review of Financial Studies” vol. 12, no. 5, s. 1113–1141.
21.McInish T.H., Wood R.A. (1992), An analysis of intraday patterns in bid/ask spreads for NYSE stocks, „The Journal of Finance” vol. 47, no. 2, s. 753–764.
22.Nyborg K.G., Östberg P. (2010), Money and liquidity in financial markets, Swiss Finance Institute Research Paper no. 10–25.
23.Olbryś J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, „Zarządzanie i Finanse” vol. 11, no. 3 (2), str. 65–77.
24.Otola I., Grabowska M. (2012), Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 262, s. 125–137.
25.Pastor L., Stambaugh R.F. (2003), Liquidity risk and expected stock returns, „Journal of Political Economy” vol. 111, s. 642–685.
26.Piotrowski S. (2015), Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” nr 11, s. 195–208.
27.Roll R. (1984), A simply implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market, „The Journal of Finance” vol. 39, no. 4, s. 1127–1139.
28.Ranaldo A. (2001), Intraday market liquidity on the Swiss Stock Exchange, „Swiss Society for Financial Market Research” vol. 15, no. 3, s. 309–327.
29.Sarr A., Lybek T. (2002), Measuring liquidity in financial markets, IMF Working Papers no. 02/232.
30.Schestag R., Schuster P., Uhrig-Homburg M. (2015), Measuring liquidity in bond markets, Working Paper.
31.Vagias D., van Dijk M.A. (2010), International capital flows and liquidity, „SSRN Electronic Journal”.
32.Vidović J., Poklepović T., Aljinović Z. (2014), How to measure illiquidity on European emerging stock markets?, „Business System Research” vol. 5, no. 3, s. 67–81.
33.von Wyss R. (2004), Measuring and predicting liquidity in the stock market, rozprawa doktorska.
34.Vovchak V. (2014), Liquidity and investment horizon, Swiss Finance Institute Research Paper no. 14-02.
35.Wang J. (2010), A multi-factor measure for cross-market liquidity commonality, Asian Development Bank, Economics Working Paper Series no. 230.
36.Wawruszczak M. (2007), O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” nr 6, cz. II, s. 487–494.
37.Yeyati E.L., van Horen N., Schmukler S.L. (2010), Emerging market liquidity and crises, „Journal of European Economic Association” vol. 6., no. 2–3, s. 668–682.