Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych

Autorzy: Magdalena Homa

Monika Mościbrodzka
Słowa kluczowe: modele market timing modele dynamiczne czynniki Famy-Frencha ryzyko systematyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (73-85)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem pracy jest próba zbadania wpływu opóźnionych czynników Famy-Frencha i opóźnionej stopy zwrotu w modelu trójczynnikowym na stopę zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji. Metodologia badania – Zastosowanie i weryfikacja dynamicznych modeli DLM o rozłożonych opóźnieniach. Badaniem objęło grupę 67 funduszy inwestycyjnych akcji, w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2015 roku. Wynik – Zweryfikowano wpływ opóźnionych zmiennych rynkowych (w tym market timing) oraz Famy-Frencha na stopę zwrotu z FI akcji. Zaobserwowano, że na stopach rynkowych widoczny jest wpływ opóźnień miesięcznych, zaś na czynnikach Famy-Frencha opóźnień kwartalnych. Oryginalność/wartość – Rezultatem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest wskazanie konieczności zastępowania klasycznych parametrów modelu MT-FF przez ich odpowiedniki w postaci mnożników długookresowych, które odzwierciedlają rzeczywiste ryzyko systematyczne i efektywność funduszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bhandari L.Ch. (1988), Dept/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, „Journal of Finance” no. 2, s. 507–528.
2.Bollen N.P.B., Busse J.A. (2001), On the timing ability of mutual fund managers, „The Journal of Finance” vol. LVI, no. 3.
3.Czapkiewicz A., Skalna I. (2011), Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, „Bank i Kredyt” vol. 42, nr 3, s. 61–80.
4.Fama E.F., French K.R.(1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, „Journal of Finance” no. 2, s. 427–465.
5.Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, „Journal of Financial Economics” vol. 33, s. 3–56.
6.Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, „Journal of Finance” vol. 51, no. 1, s. 55–84.
7.Fletcher J. (1995), An examination of the selectivity and market timing performance of UK unit trusts, „Journal of Business Finance & Accounting” vol. 22.
8.Henriksson R. (1984), Market timing and mutual fund performance: an empirical investigation, „Journal of Business” vol. 57.
9.Henriksson R., Merton R. (1981), On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, „Journal of Business” vol. 54, s. 513–533.
10.Homa M., Mościbrodzka M. (2015), Application of multifactorial market-timing models to asses risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland, „Statistics in Transition” vol. 16, no. 2, s. 279–292.
11.Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12.Jensen M.C. (1972), Optimal utilization of market forecasts and the evaluation of investment performance, w: Mathematical Methods in Investment and Finance, red. G.P. Szego, K. Shell, Amsterdam.
13.Kao G., Cheng L., Chan K. (1998), International mutual fund selectivity and market timing during up and down market conditions, „The Financial Review” vol. 33.
14.Kowerski M. (2008), Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Przegląd Statystyczny” nr 55 (4), s. 131–145.
15.Mościbrodzka M. (2014), Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 305–319.
16.Olbryś J. (2011a), Obciążenie estymatora współczynnika alfa Jensena a interpretacje parametrów klasycznych modeli market-timing, „Przegląd Statystyczny”, s. 42–59.
17.Olbryś J. (2011b), Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 1 (97), s. 149–161.
18.Olbryś J. (2010a), Czynniki Famy-Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” nr 29, s. 33–48.
19.Olbryś J. (2010b), Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables, „Operations Research and Decisions” vol. 2, s. 91–106.
20.Olbryś J. (2010c), Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4 (48), s. 44–61.
21.Olbryś J. (2009), Conditional market-timing models for mutual fund performance evaluation, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4 (2), s. 519–532.
22.Olbryś J. (2008a), Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku – porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red. Z. Binderman Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 81–88.
23.Olbryś J. (2008b), Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 96–105.
24.Olbryś J. (2008c), Parametric tests for timing and selectivity in Polish mutual fund performance, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 3 (39), s. 107–118.
25.Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. II, PWE, Warszawa.
26.Romacho J.C., Cortez M.C. (2006), Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance, „Research in International Business and Finance” vol. 20.
27.Treynor J., Mazuy K. (1966), Can mutual funds outguess the market?, „Harvard Business Review” vol. 44, s. 131–136.