Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Rozmiary działalności a struktura kapitałowo-majątkowa i rentowność przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (27-40)
Słowa kluczowe: struktura kapitału a rozmiary działalności rentowność a rozmiary działalności analiza korelacji
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Jacek Barburski

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową oraz rentownością przedsiębiorstw, natomiast celem cząstkowym jest dokonanie charakterystyki statystycznej empirycznych rozkładów wskaźników określających strukturę majątkową i kapitałową przedsiębiorstw. Hipotezami badawczymi są przypuszczenia, że istnieją zależności pomiędzy (H1) rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową oraz (H2) rozmiarami działalności a rentownością przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, zarówno na rynku głównym, jak i rynku NewConnect, dla danych przekrojowych w latach 2011–2014. Do weryfikacji hipotez wykorzystano analizę korelacji. W wyniku weryfikacji hipotezy pierwszej (H1) stwierdzono, że tylko w niektórych przypadkach, w zależności od przyjętych zmiennych oraz roku, istnieje statystyczna zależność pomiędzy rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową przedsiębiorstw. Natomiast w wyniku badania hipotezy drugiej (H2), mówiącej o zależności pomiędzy rozmiarami działalności a rentownością, wykazano brak statystycznej zależności w każdym analizowanym przypadku. Ponadto, za pomocą testu Shapiro-Wilka, stwierdzono, że rozkłady empiryczne wskaźnika udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem, jako zmiennej określającej ogólną strukturę kapitału, w latach 2011–2014 nie różnią się istotnie od rozkładu normalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duliniec A. (2015), Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2.Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
3.Jerzemowska M. (2013), Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie, w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
4.Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.