Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Zastosowanie modelu probitowego oraz uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40

Autorzy: Agnieszka Huterska

Ewa Zdunek-Rosa
Słowa kluczowe: kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa wskaźniki finansowe model probitowy ucięty liniowy model prawdopodobieństwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (121-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 10 spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 przy wykorzystaniu metod służących do prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. Metodologia badania – W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury, analizę wskaźnikową kondycji przedsiębiorstw, statystyczne metody służące do prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem – analizę probitową oraz ucięty liniowy model prawdopodobieństwa (ucięty LMP). Wynik – Do analizy spółek wybranych w sposób losowy z indeksu mWIG40 zastosowano dwa modele: model probitów oraz ucięty liniowy model prawdopodobieństwa. Zastosowane w pracy modele dały zbliżone wyniki. Otrzymane różnice w klasyfikacji spółek wynikają z różnych zestawów wskaźników finansowych, stanowiących zmienne objaśniające w wyżej wymienionych modelach. Ucięty LMP jest bardziej wszechstronny od modelu probitów, ponieważ uwzględnia większą liczbę wskaźników finansowych, a tym samym szerzej opisuje działalność gospodarczą spółki. Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację spółek o najlepszym i najgorszym standingu oraz na uszeregowanie ich według kondycji ekonomiczno-finansowej. Oryginalność/Wartość – W opracowaniu pokazano przydatność zastosowania modelu probitowego i uciętego LMP do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Dokonano porównania wyników, otrzymanych poprzez zastosowanie modeli wykorzystujących jako zmienne objaśniające zestawy wskaźników z obrębu różnych obszarów analizy wskaźnikowej. W pracy wykorzystano autorskie modele współautorki artykułu Ewy Zdunek-Rosy. Otrzymane w niniejszym opracowaniu wyniki powinny zainteresować głównie osoby zarządzające przedsiębiorstwami, jak również podmioty , dla których ocena kondycji ekonomiczno-finansowej stanowi punkt wyjścia przy podejmowaniu rozmaitych decyzji, np. banki, firmy audytorskie czy urzędy państwowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dresler, Z. (2005). Analiza finansowa i planowanie finansowe. W: J. Czekaj, Z. Dresler (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii (s. 210). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Maddala, G.S., Nelson, F.D. (1974). Analysis of qualitative variables, „Working Paper”, 1974, Nr 70, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
3.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015). mWIG40 – metodologia indeksu akcji Głównego Rynku GPW. Stan na 2015.03.31. Pobrano z: http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/indeksy/zmiana2/2015_03_31_mWIG40.pdf (20.12.2015).
4.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015a). Dane rynkowe. Indeksy giełdowe. Pobrano z: http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?isin=PL9999999912&ph_tresc_glowna_start=show (20.12.2015).
5.Giełda Papierów Wartościowych, GPW (2015b). GPW, Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, październik 2015, Indeksy GPW_1015.pdf, s. 6. Pobrano z: http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe (20.12.2015).
6.Goldberger, A.S. (1972). Teoria ekonometrii. Warszawa: PWE.
7.Gruszczyński, M. (1995). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji . Bank i Kredyt, 5, 58.
8.Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania, 490. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
9.Redel, D. (2003). Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do celów analitycznych. W: L. Szyszko, J. Szczepański (red.), Finanse przedsiębiorstwa (s. 335). Warszawa: PWE.
10.Roczne raporty finansowych za lata 2011–2014 spółek Apator SA, Azoty SA, Budimex SA, CIECH SA, Fabryki mebli „Forte” SA, Inter Cars SA, LOTOS SA, Netia SA, Orbis SA, Wawel SA.
11.Sierpińska, M. (2004). Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III zmienione i uaktua lnione (s. 144). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Theil, H. (1979). Zasady ekonometrii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13.Zdunek, E. (2009). Modele ekonometryczne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, 3.