Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej

Autorzy: Joanna Bereźnicka

Joanna Błażyńska
Słowa kluczowe: jednostka mikro sprawozdanie finansowe analiza finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (79-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Sprawdzenie czy uproszczenia w sprawozdaniach finansowanych jednostek mikro wpływają na ograniczenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej w kontekście możliwości obliczenia wskaźników niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej. Metodologia badania – Analiza porównawcza, opracowanie sprawozdania finansowego zgodnie ze zmianami dotyczącymi jednostek mikro oraz obliczenie podstawowych wskaźników stosowanych w analizie finansowej tj. płynności, rentowności, sprawności i zadłużenia. Wynik – Na podstawie badań uznano, że uproszczenia zaproponowane w sprawozdawczości jednostek mikro nie ograniczają w sposób istotny informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki mikro, oraz można na podstawie danych obliczyć podstawowe wskaźniki finansowe z wyjątkiem wskaźnika zdolności spłaty odsetek. Oryginalność/Wartość – Opracowanie na charakter poznawczy i praktyczny szczególnie w zakresie oceny przydatności uproszczonych sprawozdań do analizy jednostek mikro.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allee, K.D., Maines, L.A., Wood, D.A. (2008). Unintended economic implications of financial reporting standard. Business Horizons, 5 (51), 371–377.
2.Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Deloitte (2014), Deloitte regulatory news alert. Implementation of Accounting Directive 2013/34/EU via draft Law 6718. Pobrano z: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/strategy/lu-regnewsalert-implementation-accounting-directive-19-september-2014.pdf (30.10.2015).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 25.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.
5.Gos, W., Hońko, S., Szczypa, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizować. Warszawa: CeDeWu.
6.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), (2011). International Accounting Standards Board, cz. A. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
7.Narkiewicz, J. (2013). Jakość sprawozdań finansowych – teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach, УДК657,37+658(438).
8.Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
9.Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004 nr 173, poz. 1807.
10.Ustawa z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2014 r., poz. 1100.
11.Ustawa z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015, poz. 1333.
12.Wędzki, D. (2009). Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T.2 Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business.
13.Wysłocka, E. (2013). Rola informacji i sprawozdawczości finansowej w ocenie ryzyka inwestycyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 605–614.