Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 2
Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Gabriela Łukasik

Joanna Błach
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy emisja akcji cena emisyjna New Connect
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (55-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wykorzystanie emisji udziałowych papierów wartościowych stanowić może szansę pozyskania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to jednak przygotowania odpowiednich strategii pozwalających na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Ważnym elementem w tym zakresie jest właściwe ustalenie ceny emisyjnej oraz wybór momentu emisji akcji. Celem artykułu jest ocena przesłanek i konsekwencji rynkowego pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule zastosowano krytyczną analizę literatury z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w odniesieniu do pozyskiwania kapitału własnego w drodze emisji akcji. Ocenie poddano także obowiązujące rozwiązania normatywne oraz doświadczenia praktyki gospodarczej w zakresie transakcji realizowanych na rynku New Connect. Wynik – Przeprowadzona analiza danych rynkowych wykazała, że pomimo licznych zalet finansowania działalności przedsiębiorstwa w drodze emisji akcji, polskie przedsiębiorstwa sektora MSP w ograniczony sposób korzystają z tej formy pozyskiwania środków a możliwości rynku New Connect ciągle nie są w pełni wykorzystywane. Oryginalność/Wartość – W artykule wskazano na najważniejsze elementy strategii rynkowego pozyskiwania kapitału własnego istotne dla sukcesu emisji akcji na rynku New Connect, takie jak: wysokość ceny emisyjnej, wybór momentu emisji akcji czy zabezpieczenie oczekiwanej stopy zwrotu przez inwestorów. Przedstawiono także przyczyny wyjaśniające ograniczone zastosowanie rynku New Connect w finansowaniu działalności polskich MSP, wśród których należy podkreślić: brak dostatecznej wiedzy o funkcjonowaniu rynku kapitałowego, obawy przed zmiennością rynku, relatywnie niskie stopy procentowe ułatwiające dostęp do finansowania dłużnego (głównie przez sektor bankowy) czy też dominację form organizacji podmiotów gospodarczych uniemożliwiających skorzystanie z tej formy finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baker, M., Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. The Journal of Finance, 57, 1–32. DOI: 10.1111/1540-6261.00414.
2.Błach, J. (2007). Rola emisji akcji w podwyższaniu kapitału własnego przedsiębiorstwa. W: G. Łukasik (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 93–154.
3.Derrien, F. (2005). IPO Pricing in “Hot” Market Conditions: Who Leaves Money on the Table? The Journal of Finance, 60, 487–521. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2005.00736.x.
4.Draho, J. (2004). The IPO Decision. Why and How Companies Go Public. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
5.GUS, 2015a. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r. Warszawa: GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwaniefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-za-2014-r-,9,13.html (15.01.2016).
6.GUS, 2015b. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r. Warszawa: GUS. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe /przedsiebiorstwaniefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2014-r-,2,11.html (15.01.2016).
7.GUS, 2015c. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009–2013. Warszawa:
8.GUS. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-niefinansowe-w-polsce-w-latach-2009-2013,22,1.html (15.01.2016).
9.Kordela, D. (2013). New Connect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
10.Łukasik, G. (2002). Determinanty wyznaczania ceny emisyjnej akcji. W: K. Znaniecka (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom II. Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
12.Mikołajewicz, G. (2010). Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji. Zeszyty Naukowe, 142, Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 700–711.
13.NBP (2015). Rozwój systemu finansowego w Polsce w roku 2014. Warszawa: NBP.
14.Ritter, J.R., Welch, I. (2002). A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations. The Journal of Finance, 57, 1795–1828. DOI: 10.1111/1540-6261.00478.
15.Sukacz, D. (2005). Pierwsze ofert publiczne na rynkach kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.