Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia

Autorzy: Edyta Sygut
Słowa kluczowe: podatek akcyzowy wydajność fiskalna dochody budżetu państwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (55-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja elementów konstrukcji i zasad poboru podatku akcyzowego istotnych ze względu na wydajność fiskalną. Metodologia badania – Wykorzystano analizę regulacji prawnych (z punktu widzenia ekonomicznego), studia literaturowe (stan prawny na 30 kwietnia 2016 r.) oraz analizę danych empirycznych. Wynik – Ocena wpływu na efekt fiskalny określonych elementów konstrukcji podatku akcyzowego oraz zasad jego poboru. Oryginalność/wartość – Zidentyfikowanie relacji pomiędzy realizacją zasady jednokrotności i zasady opodatkowania w kraju przeznaczenia w podatku akcyzowym a wydajnością fiskalną podatku akcyzowego w świetle zarówno regulacji unijnych, jak i krajowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cnossen, S. (2005). Theory and Practice of Excise Taxation. Smoking, Drinking, Gambling, Polluting and Drivin.
2.Oxford: Oxford University Press.
3.Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16.12.2008 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca
5.dyrektywę 92/12/EWG. Dz.Urz. UE L 9.
6.Flis, K. (2014). Zasada jednofazowości opodatkowania akcyzą w świetle obowiązującej ustawy akcyzowej, a także
7.poprzedzającej ją ustawy z 2004 r. W: P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy.
8.Kierunki przeobrażeń i zmian (s. 33–54). Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
9.Gorgol, A. (2005). Podatek akcyzowy. W: W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, część ogólna i szczegółowa
10.(s. 270–286). Bydgoszcz–Lublin: Branta.
11.Hines, J.R. Jr. (2007). Excise Taxes. University of Michigan and National Bureau of Economic Re-search, Michigan.
12.Kałka, M., Ksieniewicz, U. (2013). Podatek akcyzowy. Leksykon 2013. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
13.Lasiński-Sulecki, K. (red.). (2014). Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
14.Matarewicz, J. (2014). Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
15.Oręziak, L. (2005). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
16.Parulski S., (2016), Akcyza. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Pomorska, A., Szołno-Koguc, J., Wójtowicz, K. (2003). Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do
18.standardów Unii Europejskiej. Lublin: Wyd. UMCS.
19.Sowa, B. (2014). Harmonizacja podatku akcyzowego jako istotny czynnik integracji gospodarczej. Nierówności
20.Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (37), 454–477.
21.Sygut, E. (2015). Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego. W: J. Sokołowski,
22.M. Sosnowski (red.), Finanse publiczne (s. 331–340). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
23.Ustawa z 8.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Dz.U. 1993, nr 11, poz. 50.
24.Ustawa z 23.01.2004 o podatku akcyzowym. Dz.U. 2004, nr 29, poz. 257, z późn. zm.
25.Ustawa z 6.12.2008 o podatku akcyzowym. Dz.U. 2014, poz. 752, z późn. zm.