Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia

Autorzy: Maria Węgrzyn
Słowa kluczowe: badania profilaktyczne koszty raka jelita grubego koszty raka piersi budżet NFZ leczenie a profilaktyka zdrowotna koszty badań profilaktycznych
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (141-149)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej powinien być postrzegany wieloaspektowo. Jest to wynik cech pojęcia zdrowie jako szczególnego dobra (Węgrzyn, 2013, s. 46–47). Wśród istotnych płaszczyzn oceny dostępności wymienić należy płaszczyznę personalną, czyli zasoby kadrowe, infrastrukturalną, techniczną, ale także finansową. Każda z płaszczyzn jest bardzo ważna, niemniej szczególne znaczenie mają środki finansowe, bowiem ich ilość w systemie determinuje kształtowanie pozostałych płaszczyzn. W Polsce wiele mówi i pisze się o rosnących kosztach sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami. Wywołuje to potrzebę bardziej wnikliwego spojrzenia na przepływy finansowe w sektorze ochrony zdrowia. Dotychczas podejmowane działania polegające na wprowadzaniu zmian na listach leków refundowanych, działania służce podnoszeniu efektywności prowadzenia podmiotów leczniczych poprzez na przykład oceny benchmarkingowe (Węgrzyn, Korenik, 2015) czy też weryfikacja działalności odzwierciedlająca tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych to tylko mała część działań koniecznych do przeprowadzenia. Wciąż zbyt mało miejsca poświęca się zagadnieniom profilaktyki zdrowotnej, aktywności prozdrowotnej jako tej części systemu opieki zdrowotnej, która przynosi największe efekty zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne. Niniejszy artykuł to próba odniesienia kosztów leczenia do kosztów działań profilaktycznych w zakresie wybranych istotnych rodzajów zachorowań o charakterze onkologicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce – rekomendacje dotyczące taryf (2016). Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia.
2.Didkowska, J., Wojciechowska, U., Zatoński, W. (2013). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 r. Warszawa: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.
3.Kordek, R. (2007). Onkologia. Gdańsk: Via Medica.
4.Krzakowski, M., Potemski, P., Warzocha, K., Wysocki, P. (red.). (2014). Onkologia kliniczna. Gdańsk: Via Medica.
5.Siedlecka, E. (2012). Jak trafić w raka. Gazeta Wyborcza, 118, 4.
6.Ustawa z 1.07.2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Dz.U. nr 143, poz. 1200.
7.Węgrzyn, M. (2013). Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
8.Węgrzyn, M., Korenik, D. (2015). Benchmarking szpitali. Przykład narzędzia benchmarkingowego „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego”. Wrocław: Prymat.
9.Wilson, J.M., Junger, G. (1968). Principles and Practice of Screening for Disease. Geneva: WHO.
10.www.bip/finanse-nfz.
11.www.metlifeamplico.pl.
12.www.mz.gov.pl.
13.www.nfz.gov.pl.