Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych

Autorzy: Ewa Kosycarz
Słowa kluczowe: wydatki na ochronę zdrowia starzejące się społeczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (129-139)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wydatki na ochronę zdrowia są grupą wydatków, która w większości rozwiniętych państw zdecydowanie szybciej rośnie niż PKB ich gospodarek. Przewiduje się, że wielkość środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia będzie nadal rosła. Analizując determinanty stabilności finansowania systemu ochrony zdrowia w kontekście starzenia się społeczeństwa, należy rozważyć dwa elementy: wydatkową i dochodową stronę systemu finansowego. Po stronie wydatkowej bezsprzecznie wzrastają koszty związane z większą liczbą osób starszych i wyższymi kosztami jednostkowymi świadczeń dla osób w podeszłym wieku. Wyższe wydatki wynikają z wysokich kosztów leczenia pod koniec życia oraz z długofalowych wydatków związanych z chorobami przewlekłymi. Przy czym wydatki związane z chorobami przewlekłymi wynikają pośrednio z wydłużania się życia. Po stronie dochodowej zagrożeniami dla systemu finansów ochrony zdrowia jest malejąca grupa osób czynnych zawodowo (w kontekście starzejącego się społeczeństwa). Jednak głębsza analiza polskiego rynku pracy wskazuje, że posiadamy niewykorzystane jeszcze czynniki, które mogą pozwolić na zmniejszenie zagrożenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A. (red.) (2016). Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego. Warszawa: C.H. Beck.
2.Gujski, M., Kalbarczyk, W. (red.) (2013). Zdrowie priorytetem politycznym państwa, analiza i rekomendacje. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia.
3.GUS (2015a). Dzieci w Polsce w 2014 roku. Warszawa.
4.GUS (2015b). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku. Warszawa.
5.Hagist, Ch., Kotlikoff, L.J. Who’s Going Broke? Comparing Healthcare Costs in ten OECD Countries. Working Paper 11833. National Bureau of Economic Research. http://ec.europa.eu/eurostat (marzec–czerwiec 2016).
6.Kosycarz, E. (2015a). Elementy nowego zarzadzania publicznego w systemie ochrony zdrowia. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 3, 4 (23), 205–217.
7.Kosycarz, E. (2015b). Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 197–210.
8.McKinsey (2015). Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie.
9.NFZ (2015). Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce. Warszawa.
10.Moses III, H., Matheson, D.H.M., MBA, Dorsey, E.R., George, B.P., Sadoff, D., Yoshimura, S. (2013). The Anatomy of Health Care in the United States. JAMA; 310 (18).
11.OECD (2010). Health Care Systems: Getting More Value for Money.
12.OECD (2016). Health Spending (Indicator). DOI: 10.1787/8643de7e-en.
13.Pasowicz, M.(red. (2013). Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
14.Prognoza ludności na lata 2014–2050 (opracowana 2014 r.) (2014). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html.
15.Program Konwergencji, Aktualizacja 2016 (2016). Warszawa.
16.Rzemek, M. (2016). Pracodawcy nie chcą utrzymywać lekarzy. Rzeczpospolita, 28 czerwca, C5.
17.Szymborski, J. (2016). Zdrowie publiczne i polityka senioralna. W: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 173–200). Warszawa: Wyd. Sejmowe.
18.Terraneo, M. (2015). Inequities in Health Care Utilization by People Aged 50+: Evidence from 12 European Countries. Soc Sci Med.
19.WHO (2015). World Report on Ageing and Health.
20.www.oecd.org (kwiecień–czerwiec 2016).
21.www.rynekseniora.pl (kwiecień–czerwiec 2016).